A A A

PROPOZYCJE FORM PRACY DLA KLIENTÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


W roku szkolnym 2021/2022 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą realizować działania statutowe, a więc diagnozowanie, wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci
i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek. Poradnia udzieli pomocy i wsparcia dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Poradnia będzie odpowiadać na potrzeby płynące od naszych klientów indywidualnych, a także przedszkoli, szkół i placówek w ramach sieci współpracy. Oto nasze propozycje:

DLA DZIECI / UCZNIÓW:

- Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci zajmą się diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Zgłoszenia do poradni może dokonać rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Druki zgłoszeń znajdą państwo w zakładce druki do pobrania. Na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia poradnia wydajemy, stosownie do problemu i potrzeb klientów, orzeczenie, opinię lub informację.

- Udzielamy indywidualnych porad i konsultacji rodzicom, opiekunom prawnym, dzieciom/uczniom
i nauczycielom (stacjonarnie i zdalnie) służąc pomocą w rozpoznaniu i rozwiązywaniu problemów.

- W ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych proponujemy wykonanie badań przesiewowych w poradni lub w szkołach, na wniosek dyrektora szkoły, w zakresie:

Badania przesiewowe ryzyka dysleksji w oddziałach przedszkolnych i pierwszych klasach szkoły podstawowej
Badania przesiewowe mowy - logopedzi: mgr Ewa Szpitman, mgr Urszula Kiper
Przesiewowe badania zmysłów słuchu, wzroku, i mowy mgr Urszula Kiper, mgr Małgorzata Piróg, mgr Ewa Szpitman

- W poradni odbywają się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia warsztatowe:

Zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w nauce / mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Barbara Ullmann, mgr Paulina Kaczor,
Indywidualne zajęcia logopedyczne mgr Ewa Szpitman, mgr Bożena Kołcun, mgr Urszula Kiper
Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów i dzieci mających różne problemy emocjonalne / mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Starzecka, mgr Ewa Canert – Łąka, mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska
Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem /mgr Małgorzata Piróg

DLA DZIECI / UCZNIÓW:

 •  Realizowanie autorskiego programu ,,Słyszę na medal’’ dla grup przedszkolnych / mgr Małgorzata Piróg, mgr Urszula Kiper
 •  Badania przesiewowe ryzyka dysleksji w pierwszych klasach szkoły podstawowej /mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 •  Przesiewowe badania wzroku według programu WIDZĘ dla klas 1-3 szkoły podstawowej /mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska-Moskwiak
 •  Terapia Biofeedback / mgr Beata Łaba

 

Proponowowane zajęcia warsztatowe

 • Zajęcia rozwijające umiejętności logopedyczne dla dzieci klas 0 /mgr Paulina Kaczor, mgr Urszula Kiper
 • Magicy ekologiczni. Kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z ograniczeniem wytwarzanych odpadów. Klasy 1-3 szkoły podstawowej / mgr Barbara Ullmann
 • Trening pewności siebie / mgr Agnieszka Kamińska, mgr Ewa Raróg ,mgr Barbara Ullmann
 • Język żyrafy- Rozwijanie umiejętności społecznych /mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Starzecka
 • Sztuka dobrej komunikacji i tolerancji dla odmienności – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych /mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Współpraca w grupie i komunikacja między uczniami – zajęcia dla uczniów klas VI-VIII / mgr Anna Śniegowska, mgr Beata Łaba
 • Wartości, wybory i postawy. Kształtowanie umiejętności dokonywania wartości przez uczniów / mgr Barbara Ullmann
 • Bezpieczni w sieci / mgr Barbara Ullmann
 • Lubię siebie- wzmacnianie poczucia własnej wartości / mgr Barbara Ullmann
 • Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z izolacji spowodowanej pandemia COVID-19 / mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej / mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Wstępna ocena skłonności zawodowych dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej / mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem / mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor
 • Integracja w grupie / mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor
 • Komunikacja i współpraca w zespole klasowym / mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor
 • Trening zastępowania agresji / mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Trening kreatywności / mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Małgorzata Piróg
 • Trening asertywności społecznych / mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Małgorzata Piróg
 • Zajęcia integracyjne / mgr Małgorzata Piróg, mgr Monika Raróg
 • Zgodna współpraca i akceptacja w grupie rówieśniczej / mgr Małgorzata Piróg, mgr Monika Raróg
 • Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej / mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Jak konstruktywnie radzić sobie z przeżywanymi stanami emocjonalnymi / mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Bullying – porozmawiajmy o tym / mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Jak uczyć się efektywnie / mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Efektywne uczenie się / mgr Ewa Raróg, mgr Agnieszka Kamińska
 • Ucz się inteligentnie. Skuteczne strategie uczenia się / mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Przejmij kontrolę nad stresem / mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Stop przemocy rówieśniczej w szkole / mgr Alicja Halejcio, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz
 • Tworzymy zgrany zespół / mgr Alicja Halejcio, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów i dzieci mających różne problemy emocjonalne / mgr Beata Łaba

 

DLA RODZICÓW:

Rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży proponujemy pomoc i wsparcie w realizowaniu trudnej roli rodzica. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w poradni:

- Terapia rodzin, konsultacje rodzinne
Terapia rodzin, to metoda terapeutyczna, której celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów i konfliktów
w rodzinie oraz odbudowaniu więzi między jej członkami.

Terapie rodzin i konsultacje rodzinne - mgr Beata Łaba

- Warsztaty, prelekcje, pogadanki

Na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć warsztatowych, prelekcji, pogadanek dla rodziców. Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na konkretne zapotrzebowanie społeczności szkolnej. W bieżącym roku szkolnym proponujemy pogadanki na następujące tematy:

 • Rodzina, wspólnie podtrzymujemy sufit-kilka refleksji o zdrowiu psychicznym dziecka / mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Starzecka
 • Wspierający rodzic, wspiera dziecko / mgr Alicja Halejcio, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz
 • Profilaktyka ryzyka dysleksji rozwojowej / mgr Alicja Halejcio, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz
 • Dziecko w sieci –rozsądne i bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych / mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Wspieranie dziecka w wyborze dalszej drogi kształcenia / mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Rozmowy wspierające rodziców, szczególnie w nauce szkolnej / mgr Beata Łaba
 • Wartość emocji jako czynnika rozwijającego relację z dzieckiem / mgr Beata Łaba
 • Wspieranie rodziców w osiągnięciu bezpieczeństwa emocjonalnego i psychicznego dzieci / mgr Beata Łaba
 • Wartość czasu spędzanego z dzieckiem, jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach, dla rodziców dzieci szkół ponadpodstawowych / mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Jak wspierać mojego geniusza? - Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka zdolnego / mgr Barbara Ullmann
 • Jak rozmawiać z dziećmi o pandemii - bajko terapia, dla rodziców dzieci 6 letnich oraz klas 1 szkoły podstawowej / mgr Barbara Ullmann
 • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na relacje z dzieckiem / mgr Barbara Ullmann
 • Moje dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej – co robić? / mgr Barbara Ullmann
 • Pogadanka związana z procesem wychowania / mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak wspomagać dziecko w prawidłowym rozwoju mowy i słuchu / mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak rozmawiać z dziećmi o stresie i jak sobie z nim radzić / mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska-Moskwiak
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego- Dobra relacja z dzieckiem jako podstawa prawidłowego rozwoju / mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska-Moskwiak
 • Jak pomóc dziecku w nowej rzeczywistości szkolnej? / mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan

 

DLA NAUCZYCIELI

Realizujemy zadania profilaktyczne oraz wspieramy wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki. Proponujemy różne formy wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

- Badania przesiewowe ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

- Zajęcia warsztatowe w poradni, organizowane dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych ispecjalistów:

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych / mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Sieć współpracy pedagogów szkół ponadpodstawowych / mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz
Sieć wsparcia dla nauczycieli klas 0. Potrzeby psychospołeczne przedszkolaków / mgr Joanna Starzecka, mgr Alicja Halejcio

- Szkolenia rad pedagogicznych i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli:

 • Lęk – przyjaciel czy wróg? Jak radzić sobie w rzeczywistości szkolnej? / mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Uczeń z chorobą rzadką w szkole i w przedszkolu / mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci / mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Uczeń z ADHD, nadpobudliwością psychoruchową w klasie i w szkole / mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Konsultacje z pedagogami po warsztatach / mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak przeciwdziałać agresji wśród uczniów? / mgr Barbara Ullmann
 • Wspieranie uczniów w drodze rozwoju / mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka
 • Depresja nastolatka- rozpoznanie objawów i działania wspierające / mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Nauczyciel i jego emocje- jak dbać o siebie po okresie izolacji i nauki zdalnej / mgr Beata Łaba
 • Zobacz jestem…Nastolatek z depresją i zaburzeniami tożsamości w klasie / mgr Alicja Halejcio, mgr Joanna Starzecka.

- Pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego:

Przygotowanie do wyboru zawodu - Pomoc w rozpoznawaniu skłonności i rozwoju umiejętności zawodowych uczniów klas 8 w tym uczniów z niepełnosprawnościami / mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta

- Indywidualne porady i konsultacje udzielne stacjonarnie i zdalnie, dotyczące problemów edukacyjnych i wychowawczych w szerokim zakresie