W dniach 13 - 24 stycznia Poradnia będzie czynna od 8-16.

 

OFERTA ZAJĘĆ  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Dla dzieci i uczniów:
  2. Dla rodziców:
  3. Dla nauczycieli:

 

  Zapraszamy

Pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowanych Nauczycieli  w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz.13:00  na nieodpłatne zajęcia warsztatowe  „Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów”, które poprowadzi pan Arkadiusz Nepelski

zgłoszenia do 29 listopada 2019 r. pod nr tel. 166214178

 Podczas zajęć  zaprezentowane zostaną  narzędzia i techniki budujące poczucie własnej wartości uczniów.

Dzięki temu wzrośnie ich motywacja do nauki, poprawią się relacje z rówieśnikami oraz będą sobie lepiej radzić ze stresem i niepowodzeniami.

 

ZAPROSZENIE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I NIE TYLKO…

Zapraszamy Państwa Pedagogów i Psychologów na I spotkanie Sieci współpracy dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych, które odbędzie się w dniu 30.09.2019 r.     o godzinie 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu.

W programie spotkania m.in.:

Prezentacja Programu „Golden Five” - profilaktyka pozytywna

pani Małgorzata Matwiej konsultant PCEN w Przemyślu

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 spotkania będą się odbywały raz w miesiącu w poniedziałek.

Proponowane terminy zajęć:

21.10.2019, 18.11.2019, 16.12.2019 , 27.01.2020, 17.02.2020, 16.03.2020, 20.04.2020 18.05.2020, 15.06.2020

Zapraszamy do współpracy

Osoby prowadzące:

pedagog mgr Aleksandra Skalska-Bajan

psychoterapeuta, pedagog mgr Beata Łaba

 

 

OSTRZEŻENIE

W związku z możliwością wystąpienia porywistych wiatrów w okresie jesienno-zimowym, uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności i nie przebywanie w pobliżu drzew i pod drzewami rosnącymi na terenie placówki oraz zwracanie uwagi na parkowanie samochodów w bezpiecznych miejscach zarówno przez klientów, jak i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu.

wicedyrektor

mgr Alina Gral

 

 

Czas wolny dzieci i młodzieży

 

 

Szkolenie z mediacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu

 

        W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu we współpracy z Podkarpackim Centrum Mediacji zostało zorganizowane 80-godzinne specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji oraz konsultowania ugód „Szkoła Dialogu, w którym uczestniczyli  nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkół powiatu jarosławskiego. Otrzymali oni certyfikaty i uzyskali uprawnienia do realizacji zadań mediatora w placówkach oświatowych oraz zadań określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w zakresie mediacji. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na poszerzenie oferty mediacji  oraz  innych sposobów rozwiązywania konfliktów w województwie podkarpackim. Natomiast szkoły i placówki oświatowe będą mogły   w szerszym stopniu realizować swoje zadanie statutowe, a uczniowie wdrażać się   do umiejętności rozwiazywania konfliktów drogą mediacji.

 

 

 

Nauczanie indywidualne – informacje z MEN

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ochrony DANYCH OSOBOWYCH

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu.

Będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1. administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • realizacji umów zawartych z klientami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  •  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane będą/ nie będą* poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Pani/Pana dane będą/nie będą* przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Świat wirtualny, a potrzeby psychiczne dziecka

Spotkania z dziećmi wyraźnie przypominają, że wychowanie to przede wszystkim rozmowa, gest, emocja. Dzieci bardzo lubią opowiadać. Są szczere   i bezpośrednie. Chcą być słuchane. Rozmowy na temat bezpieczeństwa w sieci niejednokrotnie sygnalizują, że im więcej dziecko przeżywa frustracji, tym bardziej narażone jest na ryzykowne zachowania w sieci. Internet ma być dla dziecka przyjemnością, rozrywką. Natomiast gdy staje się sposobem na poradzenie sobie ze złością, niepowodzeniem, smutkiem, depresyjnością zamienia się w „ złą czarownicę”, która okrada z marzeń i na dodatek oddala od rodziców, niszczy cele.

Czytaj więcej

 

 

   KORZYŚCI CZYTANIA DZIECKU I Z DZIECKIEM

Czytaj więcej