• Misja
    Misja

    „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

    Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

    Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

godz dostępnosci 2 0031

Dyrektor

mgr Ewa Szpitman -logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatch, webinarach podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwoju mowy, a w szczególności korektą wad wymowy oraz usprawnianiem procesu komunikacji dzieci i młodzieży.

 

 

 Wicedyrektor

mgr Beata Łaba - psychoterapeuta, psychotraumatolog, pedagog. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Studia podyplomowe „Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna”, Oligofrenopedagogika. Kurs I i II stopnia w zakresie Terapii Biofeedback. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- uprawniona do prowadzenia wszystkich trzech części programu tj. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez rywalizacji oraz Jak mówić do nastolatków..., jak słuchać...? Diagnozuje dzieci z problemami edukacyjnymi. Prowadzi indywidualną psychoterapię, terapię rodzin i par. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

 

 

godz dostępnosci 2 0031

Dyrektor

mgr Ewa Szpitman -logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatch, webinarach podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwoju mowy, a w szczególności korektą wad wymowy oraz usprawnianiem procesu komunikacji dzieci i młodzieży.

 

 

 Wicedyrektor

mgr Beata Łaba - psychoterapeuta, psychotraumatolog, pedagog. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Studia podyplomowe „Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna”, Oligofrenopedagogika. Kurs I i II stopnia w zakresie Terapii Biofeedback. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- uprawniona do prowadzenia wszystkich trzech części programu tj. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez rywalizacji oraz Jak mówić do nastolatków..., jak słuchać...? Diagnozuje dzieci z problemami edukacyjnymi. Prowadzi indywidualną psychoterapię, terapię rodzin i par. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

 

 

Pedagodzy

 

Pedagodzy

 

mgr Anna Boruta – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i kierunku: resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych (przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się. Udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; porady i rozmowy wspierające na terenie poradni dla uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu; porady na terenie poradni w celu pomocy uczniom w określeniu własnych preferencji zawodowych i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; prowadzenie na terenie szkół zajęć aktywizujących do samodzielnego wyboru zawodu.

mgr Alicja Halejcio – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki społecznej i resocjalizacji. Podejmuje permanentnie różne formy doskonalenia. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci od urodzenia do 7 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozując dzieci z problemami rozwojowymi oraz wspomagając rodziców w ich działaniach. Od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczną w przedszkolach i szkołach. Wspólnie z psychoterapeutką mgr Joanną Starzecką prowadzi zajęcia warsztatowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Współpracuje z placówkami wychowania przedszkolnego.

 

mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Marii Grzegórzeckiej w Warszawie w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci słabowidzących, słabosłyszących i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się wspieraniem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny. Prowadzi badanie przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji oraz realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku.

mgr Aleksandra Skalska-Bajan – pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej oraz kurs interwencji kryzysowej. Jest liderem profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, posiada kwalifikacje trenera grupowego treningu zastępowania agresji ART. Od kilku lat prowadzi na terenie poradni sieć współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizuje konsultacje wychowawcze i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców. Prowadzi zajęcia integracyjne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Zajmuje się również badaniami przesiewowymi w kierunku ryzyka dysleksji. Od 2017 roku, w wolnym czasie pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji pomocy chorym na mukowiscydozę MUKOHELP.

mgr Barbara Ullmann - pedagog, tyflopedagog, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz z zakresu Tyflopedagogiki na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych, czy też podnoszenia efektywności uczenia się. Organizuje również zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przejawiających trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji, udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom w realizacji przez nich zajęć dydaktycznych - wychowawczych i opiekuńczych.

mgr Małgorzata Piróg - pedagog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunku Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe: w zakresie „Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim, „Surdopedagogikę” w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, „Edukację, diagnozę, terapię dzieci młodzieży z autyzmem”. Zajmuje się diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu opartą na rozwijaniu kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz trening słuchowy dla uczniów z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym.

mgr Paulina Kaczor - pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kierunku Pedagogika społeczno - opiekuńcza oraz Krakowskiej Akademii kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia nauczycielskie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii ma Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży - ich wiadomości, umiejętności, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną, która nastawiona jest na pomoc dziecku, niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

 

mgr Patrycja Dudek – pedagog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika” oraz „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Certyfikowany terapeuta ręki oraz trener Treningu Umiejętności Społecznych. Zajmuje się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży, ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi również zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Psycholodzy

 

Psycholodzy

mgr Alina Gral psycholog, studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończony kurs z zakresu socjoterapii oraz staż z terapii rodzin. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Liczne szkolenia i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi po przeżyciach traumatycznych z zaburzoną autoregulacją emocji. Zajmuje się diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi psychoedukacje i zajęcia grupowe z rodzicami, szkolenia nauczycieli oraz zajęcia integracyjno – adaptacyjne i warsztatowe z uczniami.

mgr Liliana Blok – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany. Doskonalenie zawodowe: Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, trzy części „ Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” uprawniające do samodzielnego prowadzenia tego typu zajęć, kursy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni prowadzi badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje terapeutyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach dyżuru interwencyjnego, współpracuje ze szkołami prowadząc szkoleniowe rady pedagogiczne (ukończone szkolenie w zakresie „Radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, „Metoda konstruktywnej konfrontacji”) i zajęcia warsztatowe z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

mgr Agata Korzeń – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym obszar działalności stanowi badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Podejmuje działania polegające na wspieraniu wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych, prelekcji i zajęć warsztatowych. Na terenie szkoły prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji. Realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku ( I etap edukacyjny).

mgr Aleksandra Pawlak – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Psychologii Transportu zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Systematycznie uczestniczy w innych krótszych formach doskonalących podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wśród ważniejszych znajdują się: „Szkolenie z zakresu metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego”, kurs kwalifikacyjny „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji” oraz kurs dla edukatorów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „ Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”, „Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze oraz doradztwem zawodowym. Uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

mgr Monika Raróg – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny w KUL oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia dla rodziców. W ramach współpracy ze szkołami prowadzi badania przesiewowe uczniów ryzyka dysleksji, zajęcia warsztatowe z uczniami, indywidualne porady i konsultacje, prelekcje dla rodziców oraz szkoleniowe rady pedagogiczne z nauczycielami.

 

mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka - psycholog, kwalifikowany do diagnozy i terapii neuropsychologicznej. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie oraz wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji m.in. Trening zastępowania agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne stopień I, Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Metoda globalnego czytania, Trening DRAMY, Dialog motywujący jako forma pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem, Interwencja kryzysowa. Profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata, żałoba,
- Komunikacja wspomagająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
- Współpraca z rodzicami dorosłego niepełnosprawnego,
- Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna u osób z autyzmem,
- Makaton . Program Rozwoju Komunikacji,
- Specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – podstawy teoretyczne i inne.
Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych dotyczących diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

mgr Ewa Raróg - Ewa Raróg pracuje w PPP w Jarosławiu od września 2001r. Zajmuje stanowisko psychologa. Od roku 2011 jest nauczycielem dyplomowanym. Uzyskała tytuł magistra psychologii po ukończeniu wyższych studiów magisterskich 5-cio letnich na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzyła poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowanie Pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktualnie ma również ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W pracy w poradni zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych, rozwojowych i emocjonalnych oraz wspieraniem rodziców i rodzin w formie konsultacji rodzinnych i terapii rodzin. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców i uczniów. Ma ukończone trzyczęściowe szkolenie z zakresu grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców tj.„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji” i „Jak rozmawiać z Nastolatkiem” oraz szkolenie „Trening pewności siebie” przewidziane dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy rówieśniczej.

Mgr Elżbieta Szczygieł - psycholog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna z neuropsychologią. Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych.
Zajmuje się badaniem oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.

Psychoterapeuci

 

Psychoterapeuci

 

 

mgr Agnieszka Kamińska – psychoterapeuta, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Ukończyła 4 letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Krakowie atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychoterapię Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Diagnozuje dzieci z problemami edukacyjnymi oraz prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami wychowawczymi.

 

mgr Anna Śniegowska - pedagog, socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła "Systemową terapię rodzin" w Zakładzie Terapii Rodzin UJ CM w Krakowie. Studia podyplomowe- "Diagnoza i terapia pedagogiczna", "Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe". Ukończyła szkolenie "Racjonalna Terapia Zachowania", "Szkołę dla Rodziców i Wychowawców", Mistrzowski Kurs Trenerski uzyskując certyfikat „Trenera kompetencji społecznych". Jest coachem a także mediatorem. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, trudnościami szkolnymi.Wspiera kompetencje rodzicielskie w sposób indywidualny i systemowy, prowadząc konsultacje, także terapię rodzin. Współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi konsultując oraz prowadząc warsztaty tematyczne.

Logopedzi

 

Logopedzi

 

mgr Urszula Kiper- logopeda. Nauczyciel mianowany. Ukończone studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii, surdopedagogiki i terapii pedagogicznej dodatkowo ukończony certyfikowanykurs I stopnia w zakresie Terapii EEG Biofeedback. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami mowy i języka. Prowadzi terapię dzieci z zakresu opóźnień rozwoju mowy oraz trening słuchowy dla uczniów z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym.

mgr Agnieszka Starzecka - Huk -logopeda ze specjalnością neurologopeda, specjalista z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa. Kwalifikacje zawodowe podnosi poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii. Prowadzi wieloaspektową diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z niedokształceniem mowy o typie afazji, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim empatią, odpowiedzialnością, chęcią rozwoju i pozytywnym nastawieniem.

mgr Ewa Szpitman --logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatch, webinarach podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwoju mowy, a w szczególności korektą wad wymowy oraz usprawnianiem procesu komunikacji dzieci i młodzieży.

Pracownicy administracji i obsługi

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Kryspina Krzesińska – Główny Księgowy

Grażyna Wojtowicz – Specjalista

 

Sekretariat

 

Sekretariat

Marzena Romanów      

Lidia Gral           

Joanna Rodzinka

 

Pracownicy obsługi

 

Pracownicy obsługi

 

Teresa Pilch

Anna Janisz-Buczek

Artur Marek