W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu od dnia 1 października 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 12:00 odbywać się będzie Dyżur Interwencyjny  w ramach wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Zapraszamy szczególnie osoby znajdujące się trudnej sytuacji kryzysowej  wywołanej pandemią COVID - 19 ? i innymi wymagającymi wsparcia.

Bez konieczności wcześniejszego zapisu mogą Państwo przyjść osobiście bądź telefonicznie uzyskać poradę i wsparcie.

Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów,  nauczycieli, wychowawców.

☎️ (16) 621 41 78

Dziękuję ;-)

 

 

A A A

Dyrektor

mgr Ewa Szpitman - logopeda, oligofrenopedagog

 

Wicedyrektor

mgr Alina Gral – psycholog, studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończony kurs z zakresu socjoterapii oraz staż z terapii rodzin. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Liczne szkolenia i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi po przeżyciach traumatycznych z zaburzoną autoregulacją emocji. Zajmuje się diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi psychoedukacje i zajęcia grupowe z rodzicami, szkolenia nauczycieli oraz zajęcia integracyjno – adaptacyjne i warsztatowe z uczniami.

 

 

Dyrektor

mgr Ewa Szpitman - logopeda, oligofrenopedagog

 

Wicedyrektor

mgr Alina Gral – psycholog, studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończony kurs z zakresu socjoterapii oraz staż z terapii rodzin. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Liczne szkolenia i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi po przeżyciach traumatycznych z zaburzoną autoregulacją emocji. Zajmuje się diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi psychoedukacje i zajęcia grupowe z rodzicami, szkolenia nauczycieli oraz zajęcia integracyjno – adaptacyjne i warsztatowe z uczniami.

 

 

Pedagodzy

 

Pedagodzy

mgr Jadwiga Baran-Mazurkiewiczpedagog, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej, studia podyplomowe z zakresu nauczania początkowego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, kurs I stopnia terapii eeg biofeedback, kurs z zakresu andragogiki. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów ze specyficznymi lub niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

mgr Anna Boruta – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i kierunku: resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych (przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się. Udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; porady i rozmowy wspierające na terenie poradni dla uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu; porady na terenie poradni w celu pomocy uczniom w określeniu własnych preferencji zawodowych i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; prowadzenie na terenie szkół zajęć aktywizujących do samodzielnego wyboru zawodu.

mgr Alicja Halejcio – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki społecznej i resocjalizacji. Podejmuje permanentnie różne formy doskonalenia. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci od urodzenia do 7 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozując dzieci z problemami rozwojowymi oraz wspomagając rodziców w ich działaniach. Od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczną w przedszkolach i szkołach. Wspólnie z psychoterapeutką mgr Joanną Starzecką prowadzi zajęcia warsztatowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Współpracuje z placówkami wychowania przedszkolnego.

mgr Beata Łaba –pedagog, absolwentka 5 letnich studiów w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia podyplomowe „Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna”, Oligofrenopedagogika. Kurs I i II stopnia w zakresie Terapii Biofeedback. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- uprawniona do prowadzenia wszystkich trzech części programu to jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez rywalizacji oraz Jak mówić do nastolatków…, jak słuchać…? Aktualnie w trakcie 4 letniego szkolenia w zakresie Psychoterapii Systemowej Rodzin.

mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Marii Grzegórzeckiej w Warszawie w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci słabowidzących, słabosłyszących i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się wspieraniem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny. Prowadzi badanie przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji oraz realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku.

mgr Aleksandra Skalska-Bajan – pedagog studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz podyplomowe studia z zakresu „Profilaktyki Społecznej i Prewencji Kryminalnej”. Obecnie uczestnik kursu kwalifikacyjnego "Trener grupowy treningu zastępowania agresji ART", który daje kompetencje do prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi, nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego. Członkiem zespołu do spraw profilaktyki oraz zespołu do spraw. ucznia zdolnego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi spotkania konsultacyjne dla rodziców oraz nauczycieli, prelekcje w ramach zebrań z rodzicami na terenie szkół, konsultacje na terenie szkoły lub Poradni. Prowadzi również zajęcia integracyjne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

mgr Barbara Ullmann- pedagog, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych, czy też podnoszenia efektywności uczenia się. Organizuje również zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przejawiających trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji, udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom w realizacji przez nich zajęć dydaktycznych-wychowawczych i opiekuńczych.

Małgorzata Piróg - pedagog, surdopedagog, specjalista d.s. autyzmu, nauczyciel dyplomowany.

mgr Paulina Kaczor - pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kierunku Pedagogika społeczno - opiekuńcza oraz Krakowskiej Akademii kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia nauczycielskie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii ma Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży - ich wiadomości, umiejętności, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną, która nastawiona jest na pomoc dziecku, niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

Psycholodzy

 

Psycholodzy

 

dr Barbara Czuba - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel mianowany

mgr Liliana Blok – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany. Doskonalenie zawodowe: Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, trzy części „ Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” uprawniające do samodzielnego prowadzenia tego typu zajęć, kursy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni prowadzi badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje terapeutyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach dyżuru interwencyjnego, współpracuje ze szkołami prowadząc szkoleniowe rady pedagogiczne (ukończone szkolenie w zakresie „Radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, „Metoda konstruktywnej konfrontacji”) i zajęcia warsztatowe z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

mgr Bożena Kołcun - psycholog, logopeda, terapeuta dysleksji rozwojowej. Absolwent UMCS w Lublinie w zakresie psychologii, podyplomowych studiów w zakresie surdologopedii i afazjologii oraz diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, diagnozą dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i mowy. Prowadzi terapię logopedyczną. Przeprowadza komputerowe badania słuchu.

mgr Agata Korzeń – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym obszar działalności stanowi badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Podejmuje działania polegające na wspieraniu wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych, prelekcji i zajęć warsztatowych. Na terenie szkoły prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji. Realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku ( I etap edukacyjny).

mgr Aleksandra Pawlak – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Psychologii Transportu zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Systematycznie uczestniczy w innych krótszych formach doskonalących podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wśród ważniejszych znajdują się: „Szkolenie z zakresu metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego”, kurs kwalifikacyjny „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji” oraz kurs dla edukatorów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „ Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”, „Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze oraz doradztwem zawodowym. Uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

mgr Monika Raróg – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny w KUL oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia dla rodziców. Członek zespołu ds. ucznia zdolnego. W ramach współpracy ze szkołami prowadzi badania przesiewowe uczniów ryzyka dysleksji, zajęcia warsztatowe z uczniami, indywidualne porady i konsultacje, prelekcje dla rodziców oraz szkoleniowe rady pedagogiczne z nauczycielami

mgr Joanna Wysocka –Gałasiewicz – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, nauczyciel mianowany. Ukończyła kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji”. W trakcie uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym „Trener grupowy treningu zastępowania agresji ART", który pozwala na prowadzenie treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi, nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach doskonalących: z zakresu zaburzeń ADHD, autyzmu, FAS, specyficznych trudności w nauce, komunikacji. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia, współpracuje ze szkołami. Prowadzi konsultacje i rady pedagogiczne nauczycieli, prelekcje w ramach zebrań z rodzicami na terenie szkół, konsultacje dla rodziców na terenie szkoły lub poradni. Prowadzi badania przesiewowe i zajęcia warsztatowe z uczniami

mgr Anna Kołcun - psycholog, studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Posiada uprawnienia Psychomotoryka Empowermentu i EEGBiofeedback.

Psychoterapeuci

 

Psychoterapeuci

 

mgr Ewa Canert-Łąka – psychoterapeuta, absolwentka resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Superwizor akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt. Autorka programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla młodzieży i nauczycieli. Jedna z inicjatorek i przewodnicząca Rady Profilaktyki przy Staroście Powiatowym (2000 – 2009). Autorka publikacji z zakresu wychowania i psychoterapii oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych oraz konsultacje wychowawcze i szkolenia dla nauczycieli.

mgr Agnieszka Kamińska – psychoterapeuta, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Ukończyła 4 letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Krakowie atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychoterapię Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Diagnozuje dzieci z problemami edukacyjnymi oraz prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami wychowawczymi.

mgr Joanna Starzecka – pracuje z pasją. Swoje zawodowe działania w obszarze psychoterapii opiera na myśleniu psychodynamicznym. W 2005 roku uzyskała dyplom Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie kliniczne poszerzyła pracując kilka lat w Zespole Oddziału Dziennego SP ZOZ w Jarosławiu. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie superwizuje swoją pracę psychoterpeutyczną. Dyplom magisterski z zakresu pedagogiki uzyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

mgr Anna Śniegowska - prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami adaptacyjnymi, emocjonalno-społecznymi; diagnozuje trudności edukacyjne. Wspiera kompetencje rodzicielskie w sposób indywidualny i systemowy poprzez konsultacje i terapie rodzinne. Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi prowadząc konsultacje i warsztaty tematyczne dla nauczycieli.

Logopedzi

 

Logopedzi

 

mgr Urszula Kiper - neurologopeda, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Podyplomowych studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Podyplomowe studia na Wyższej Szkole Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu - neurologopedia. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży.

mgr Agnieszka Starzecka - Huk - logopeda, nauczyciel kontraktowy

mgr Ewa Szpitman - logopeda, oligofrenopedagog

Pracownicy administracji i obsługi

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Barbara Malec – Główny Księgowy

Grażyna Wojtowicz – Specjalista

 

Sekretariat

 

Sekretariat

Marzena Romanów      

Lidia Gral           

Renata Konopka

 

Pracownicy obsługi

 

Pracownicy obsługi

 

Teresa Pilch

Anna Janisz-Buczek

Artur Marek