• Misja
    Misja

    „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

    Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

    Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

Kodeks Etyki pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu

W celu stanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu wypełniając swoje obowiązki oraz wspomagania ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, jak również informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu stanowi się, co następuje:

I. Zasady ogólne.

Ustanawia się Kodeks Etyki zawierający zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników PPP w Jarosławiu. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników poradni ze społecznością lokalną na rzecz której świadczy pomoc.

1. Pracownik Poradni ma świadomość służebnej roli je4dnostek samorządu terytorialnego wobec społeczności lokalnej,

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Poradni ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia społeczności lokalnej,
wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o placówce i jego organach oraz współtworzy wizerunek jednostek samorządu terytorialnego,
przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

II. Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników poradni przy wykonywaniu swoich obowiązków:

§1. Zasada praworządności

Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych poradni.
Pracownik dba, aby decyzje dotyczące praw i potrzeb podmiotów oraz klientów posiadały podstawę prawną, a ich treść merytoryczna była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,
podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
wie, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,
w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
jest lojalny wobec Poradni i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
Pracownik nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,
lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.
Pracownik działa uczciwie i rozsądnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyczno-moralnymi.
powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmować zadań przekraczających jego możliwości. W razie braku posiadania wystarczających kompetencji do zajęcia się daną sprawą, zgłasza ten fakt do dyrektora, bądź kieruje do instytucji właściwej.
indywidualne upomnienie dyrektora placówki.
upomnienie dyrektora placówki w o0becności wszystkich pracowników poradni.

§2. Zasada rzetelności

§3. Zasada bezstronności i bezinteresowności

Pracownik poradni w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,
w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§4. Zasada profesjonalizmu i obiektywizmu

Pracownik poradni zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw, do realizowanych przez siebie zadań podchodzi profesjonalnie, z odpowiedzialnością, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na uzyskanych informacjach oraz dokonanej ich analizie i interpretacji zgodnie z posiadaną wiedzą zawodową.
podejmuje aktywność, która ma zapewnić mu rozwój zawodowy i dążenie do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania,
w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny,
dążąc do uzyskania obiektywizmu w podejmowanych decyzjach może korzystać z wymiany doświadczeń z innymi pracownikami oraz spotkań o charakterze superwizyjnym.
odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udziela wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

§5. Zasada jawności

Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
szanuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji, dochowując przy tym tajemnicy informacji chronionej prawem.

§6. Zasada neutralności i uczciwości

§7. Zasada odpowiedzialności

nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność placówki w której pracuje.
w kontaktach z klientami poradni, przedstawicielami innych instytucji oraz współpracownikami pracownik zachowuje się stosownie i uprzejmie. Stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowanie do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

IV. Zasady odpowiedzialności i konsekwencje naruszenia postanowień kodeksu etyki:

Pracownik poradni zobowiązany jest przestrzegać kodeksu etyki i kierować się jego zasadami.
Naruszenie przez pracownika poradni postanowień niniejszego kodeksu powoduje przewidziane prawem konsekwencje.
W przypadkach gdy prawo nie normuje konsekwencji zależności od wagi naruszonej zasady na mocy niniejszego kodeksu dyrektor placówki może: