Spis treści

 

Psycholodzy

 

dr Barbara Czuba - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel mianowany

mgr Liliana Blok – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany. Doskonalenie zawodowe: Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, trzy części „ Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” uprawniające do samodzielnego prowadzenia tego typu zajęć, kursy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni prowadzi badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje terapeutyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach dyżuru interwencyjnego, współpracuje ze szkołami prowadząc szkoleniowe rady pedagogiczne (ukończone szkolenie w zakresie „Radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, „Metoda konstruktywnej konfrontacji”) i zajęcia warsztatowe z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

mgr Bożena Kołcun - psycholog, logopeda, terapeuta dysleksji rozwojowej. Absolwent UMCS w Lublinie w zakresie psychologii, podyplomowych studiów w zakresie surdologopedii i afazjologii oraz diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, diagnozą dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i mowy. Prowadzi terapię logopedyczną. Przeprowadza komputerowe badania słuchu.

mgr Agata Korzeń – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym obszar działalności stanowi badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Podejmuje działania polegające na wspieraniu wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych, prelekcji i zajęć warsztatowych. Na terenie szkoły prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji. Realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku ( I etap edukacyjny).

mgr Aleksandra Pawlak – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Psychologii Transportu zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Systematycznie uczestniczy w innych krótszych formach doskonalących podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wśród ważniejszych znajdują się: „Szkolenie z zakresu metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego”, kurs kwalifikacyjny „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji” oraz kurs dla edukatorów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „ Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”, „Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze oraz doradztwem zawodowym. Uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

mgr Monika Raróg – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny w KUL oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia dla rodziców. Członek zespołu ds. ucznia zdolnego. W ramach współpracy ze szkołami prowadzi badania przesiewowe uczniów ryzyka dysleksji, zajęcia warsztatowe z uczniami, indywidualne porady i konsultacje, prelekcje dla rodziców oraz szkoleniowe rady pedagogiczne z nauczycielami

mgr Joanna Wysocka –Gałasiewicz – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, nauczyciel mianowany. Ukończyła kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji”. W trakcie uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym „Trener grupowy treningu zastępowania agresji ART", który pozwala na prowadzenie treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi, nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach doskonalących: z zakresu zaburzeń ADHD, autyzmu, FAS, specyficznych trudności w nauce, komunikacji. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia, współpracuje ze szkołami. Prowadzi konsultacje i rady pedagogiczne nauczycieli, prelekcje w ramach zebrań z rodzicami na terenie szkół, konsultacje dla rodziców na terenie szkoły lub poradni. Prowadzi badania przesiewowe i zajęcia warsztatowe z uczniami