Spis treści

 

Pedagodzy

 

mgr Anna Boruta – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i kierunku: resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych (przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się. Udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; porady i rozmowy wspierające na terenie poradni dla uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu; porady na terenie poradni w celu pomocy uczniom w określeniu własnych preferencji zawodowych i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; prowadzenie na terenie szkół zajęć aktywizujących do samodzielnego wyboru zawodu.

mgr Alicja Halejcio – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki społecznej i resocjalizacji. Podejmuje permanentnie różne formy doskonalenia. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci od urodzenia do 7 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozując dzieci z problemami rozwojowymi oraz wspomagając rodziców w ich działaniach. Od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczną w przedszkolach i szkołach. Wspólnie z psychoterapeutką mgr Joanną Starzecką prowadzi zajęcia warsztatowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Współpracuje z placówkami wychowania przedszkolnego.

mgr Beata Łaba –pedagog, absolwentka 5 letnich studiów w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia podyplomowe „Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna”, Oligofrenopedagogika. Kurs I i II stopnia w zakresie Terapii Biofeedback. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- uprawniona do prowadzenia wszystkich trzech części programu to jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez rywalizacji oraz Jak mówić do nastolatków…, jak słuchać…? Aktualnie w trakcie 4 letniego szkolenia w zakresie Psychoterapii Systemowej Rodzin.

mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Marii Grzegórzeckiej w Warszawie w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci słabowidzących, słabosłyszących i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się wspieraniem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny. Prowadzi badanie przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji oraz realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku.

mgr Aleksandra Skalska-Bajan – pedagog studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz podyplomowe studia z zakresu „Profilaktyki Społecznej i Prewencji Kryminalnej”. Obecnie uczestnik kursu kwalifikacyjnego "Trener grupowy treningu zastępowania agresji ART", który daje kompetencje do prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi, nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego. Członkiem zespołu do spraw profilaktyki oraz zespołu do spraw. ucznia zdolnego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi spotkania konsultacyjne dla rodziców oraz nauczycieli, prelekcje w ramach zebrań z rodzicami na terenie szkół, konsultacje na terenie szkoły lub Poradni. Prowadzi również zajęcia integracyjne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

mgr Barbara Ullmann- pedagog, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych, czy też podnoszenia efektywności uczenia się. Organizuje również zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przejawiających trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji, udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom w realizacji przez nich zajęć dydaktycznych-wychowawczych i opiekuńczych.

mgr Anna Sobczak – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Kurs Terapii Pedagogicznej. Posiada Certyfikat uprawniający do badań przesiewowych słuchu metodą komputerową „Słyszę”. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zajmuje się działalnością diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Wieloletnie doświadczenie zawodowe – w 2012 roku obchodziła jubileusz 35- lecia pracy w poradni. W ramach współpracy ze szkołami prowadzi badania przesiewowe uczniów ryzyka dysleksji, zajęcia warsztatowe z uczniami, indywidualne porady i konsultacje, prelekcje dla rodziców, oraz szkoleniowe rady pedagogiczne z nauczycielami