• Misja
  Misja

  „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

  Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

  Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

godz dostępnosci 2 0031

Dyrektor

mgr Ewa Szpitman -logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatch, webinarach podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwoju mowy, a w szczególności korektą wad wymowy oraz usprawnianiem procesu komunikacji dzieci i młodzieży.

 

 

 Wicedyrektor

mgr Beata Łaba - psychoterapeuta, psychotraumatolog, pedagog. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Studia podyplomowe „Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna”, Oligofrenopedagogika. Kurs I i II stopnia w zakresie Terapii Biofeedback. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- uprawniona do prowadzenia wszystkich trzech części programu tj. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez rywalizacji oraz Jak mówić do nastolatków..., jak słuchać...? Diagnozuje dzieci z problemami edukacyjnymi. Prowadzi indywidualną psychoterapię, terapię rodzin i par. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

 

 


 

Pedagodzy

 

mgr Anna Boruta – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i kierunku: resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych (przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się. Udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; porady i rozmowy wspierające na terenie poradni dla uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu; porady na terenie poradni w celu pomocy uczniom w określeniu własnych preferencji zawodowych i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; prowadzenie na terenie szkół zajęć aktywizujących do samodzielnego wyboru zawodu.

mgr Alicja Halejcio – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki społecznej i resocjalizacji. Podejmuje permanentnie różne formy doskonalenia. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci od urodzenia do 7 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozując dzieci z problemami rozwojowymi oraz wspomagając rodziców w ich działaniach. Od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczną w przedszkolach i szkołach. Wspólnie z psychoterapeutką mgr Joanną Starzecką prowadzi zajęcia warsztatowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Współpracuje z placówkami wychowania przedszkolnego.

 

mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Marii Grzegórzeckiej w Warszawie w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci słabowidzących, słabosłyszących i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się wspieraniem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny. Prowadzi badanie przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji oraz realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku.

mgr Aleksandra Skalska-Bajan – pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej oraz kurs interwencji kryzysowej. Jest liderem profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, posiada kwalifikacje trenera grupowego treningu zastępowania agresji ART. Od kilku lat prowadzi na terenie poradni sieć współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizuje konsultacje wychowawcze i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców. Prowadzi zajęcia integracyjne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Zajmuje się również badaniami przesiewowymi w kierunku ryzyka dysleksji. Od 2017 roku, w wolnym czasie pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji pomocy chorym na mukowiscydozę MUKOHELP.

mgr Barbara Ullmann - pedagog, tyflopedagog, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz z zakresu Tyflopedagogiki na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych, czy też podnoszenia efektywności uczenia się. Organizuje również zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przejawiających trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji, udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom w realizacji przez nich zajęć dydaktycznych - wychowawczych i opiekuńczych.

mgr Małgorzata Piróg - pedagog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunku Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe: w zakresie „Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim, „Surdopedagogikę” w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, „Edukację, diagnozę, terapię dzieci młodzieży z autyzmem”. Zajmuje się diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu opartą na rozwijaniu kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz trening słuchowy dla uczniów z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym.

mgr Paulina Kaczor - pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kierunku Pedagogika społeczno - opiekuńcza oraz Krakowskiej Akademii kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia nauczycielskie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii ma Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży - ich wiadomości, umiejętności, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną, która nastawiona jest na pomoc dziecku, niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

 

mgr Patrycja Dudek – pedagog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika” oraz „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Certyfikowany terapeuta ręki oraz trener Treningu Umiejętności Społecznych. Zajmuje się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży, ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi również zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.


 

Psycholodzy

mgr Alina Gral psycholog, studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończony kurs z zakresu socjoterapii oraz staż z terapii rodzin. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Liczne szkolenia i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi po przeżyciach traumatycznych z zaburzoną autoregulacją emocji. Zajmuje się diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi psychoedukacje i zajęcia grupowe z rodzicami, szkolenia nauczycieli oraz zajęcia integracyjno – adaptacyjne i warsztatowe z uczniami.

mgr Liliana Blok – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany. Doskonalenie zawodowe: Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, trzy części „ Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” uprawniające do samodzielnego prowadzenia tego typu zajęć, kursy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni prowadzi badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje terapeutyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach dyżuru interwencyjnego, współpracuje ze szkołami prowadząc szkoleniowe rady pedagogiczne (ukończone szkolenie w zakresie „Radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, „Metoda konstruktywnej konfrontacji”) i zajęcia warsztatowe z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

mgr Agata Korzeń – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym obszar działalności stanowi badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Podejmuje działania polegające na wspieraniu wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych, prelekcji i zajęć warsztatowych. Na terenie szkoły prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji. Realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku ( I etap edukacyjny).

mgr Aleksandra Pawlak – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Psychologii Transportu zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Systematycznie uczestniczy w innych krótszych formach doskonalących podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wśród ważniejszych znajdują się: „Szkolenie z zakresu metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego”, kurs kwalifikacyjny „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji” oraz kurs dla edukatorów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „ Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”, „Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze oraz doradztwem zawodowym. Uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

mgr Monika Raróg – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny w KUL oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia dla rodziców. W ramach współpracy ze szkołami prowadzi badania przesiewowe uczniów ryzyka dysleksji, zajęcia warsztatowe z uczniami, indywidualne porady i konsultacje, prelekcje dla rodziców oraz szkoleniowe rady pedagogiczne z nauczycielami.

 

mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka - psycholog, kwalifikowany do diagnozy i terapii neuropsychologicznej. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie oraz wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji m.in. Trening zastępowania agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne stopień I, Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Metoda globalnego czytania, Trening DRAMY, Dialog motywujący jako forma pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem, Interwencja kryzysowa. Profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata, żałoba,
- Komunikacja wspomagająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
- Współpraca z rodzicami dorosłego niepełnosprawnego,
- Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna u osób z autyzmem,
- Makaton . Program Rozwoju Komunikacji,
- Specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – podstawy teoretyczne i inne.
Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych dotyczących diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

mgr Ewa Raróg - Ewa Raróg pracuje w PPP w Jarosławiu od września 2001r. Zajmuje stanowisko psychologa. Od roku 2011 jest nauczycielem dyplomowanym. Uzyskała tytuł magistra psychologii po ukończeniu wyższych studiów magisterskich 5-cio letnich na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzyła poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowanie Pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktualnie ma również ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W pracy w poradni zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych, rozwojowych i emocjonalnych oraz wspieraniem rodziców i rodzin w formie konsultacji rodzinnych i terapii rodzin. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców i uczniów. Ma ukończone trzyczęściowe szkolenie z zakresu grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców tj.„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji” i „Jak rozmawiać z Nastolatkiem” oraz szkolenie „Trening pewności siebie” przewidziane dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy rówieśniczej.

Mgr Elżbieta Szczygieł - psycholog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna z neuropsychologią. Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych.
Zajmuje się badaniem oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.


 

Psychoterapeuci

 

 

mgr Agnieszka Kamińska – psychoterapeuta, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Ukończyła 4 letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Krakowie atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychoterapię Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Diagnozuje dzieci z problemami edukacyjnymi oraz prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami wychowawczymi.

 

mgr Anna Śniegowska - pedagog, socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła "Systemową terapię rodzin" w Zakładzie Terapii Rodzin UJ CM w Krakowie. Studia podyplomowe- "Diagnoza i terapia pedagogiczna", "Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe". Ukończyła szkolenie "Racjonalna Terapia Zachowania", "Szkołę dla Rodziców i Wychowawców", Mistrzowski Kurs Trenerski uzyskując certyfikat „Trenera kompetencji społecznych". Jest coachem a także mediatorem. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, trudnościami szkolnymi.Wspiera kompetencje rodzicielskie w sposób indywidualny i systemowy, prowadząc konsultacje, także terapię rodzin. Współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi konsultując oraz prowadząc warsztaty tematyczne.


 

Logopedzi

 

mgr Urszula Kiper- logopeda. Nauczyciel mianowany. Ukończone studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii, surdopedagogiki i terapii pedagogicznej dodatkowo ukończony certyfikowanykurs I stopnia w zakresie Terapii EEG Biofeedback. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami mowy i języka. Prowadzi terapię dzieci z zakresu opóźnień rozwoju mowy oraz trening słuchowy dla uczniów z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym.

mgr Agnieszka Starzecka - Huk -logopeda ze specjalnością neurologopeda, specjalista z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa. Kwalifikacje zawodowe podnosi poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii. Prowadzi wieloaspektową diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z niedokształceniem mowy o typie afazji, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim empatią, odpowiedzialnością, chęcią rozwoju i pozytywnym nastawieniem.

mgr Ewa Szpitman --logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatch, webinarach podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwoju mowy, a w szczególności korektą wad wymowy oraz usprawnianiem procesu komunikacji dzieci i młodzieży.


 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Kryspina Krzesińska – Główny Księgowy

Grażyna Wojtowicz – Specjalista

 


 

Sekretariat

Marzena Romanów      

Lidia Gral           

Joanna Rodzinka

 


 

Pracownicy obsługi

 

Teresa Pilch

Anna Janisz-Buczek

Artur Marek

Kodeks Etyki pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu

W celu stanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu wypełniając swoje obowiązki oraz wspomagania ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, jak również informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu stanowi się, co następuje:

I. Zasady ogólne.

Ustanawia się Kodeks Etyki zawierający zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników PPP w Jarosławiu. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników poradni ze społecznością lokalną na rzecz której świadczy pomoc.

1. Pracownik Poradni ma świadomość służebnej roli je4dnostek samorządu terytorialnego wobec społeczności lokalnej,

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Poradni ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia społeczności lokalnej,
wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o placówce i jego organach oraz współtworzy wizerunek jednostek samorządu terytorialnego,
przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

II. Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników poradni przy wykonywaniu swoich obowiązków:

§1. Zasada praworządności

Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych poradni.
Pracownik dba, aby decyzje dotyczące praw i potrzeb podmiotów oraz klientów posiadały podstawę prawną, a ich treść merytoryczna była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,
podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
wie, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,
w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
jest lojalny wobec Poradni i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
Pracownik nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,
lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.
Pracownik działa uczciwie i rozsądnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyczno-moralnymi.
powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmować zadań przekraczających jego możliwości. W razie braku posiadania wystarczających kompetencji do zajęcia się daną sprawą, zgłasza ten fakt do dyrektora, bądź kieruje do instytucji właściwej.
indywidualne upomnienie dyrektora placówki.
upomnienie dyrektora placówki w o0becności wszystkich pracowników poradni.

§2. Zasada rzetelności

§3. Zasada bezstronności i bezinteresowności

Pracownik poradni w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,
w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§4. Zasada profesjonalizmu i obiektywizmu

Pracownik poradni zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw, do realizowanych przez siebie zadań podchodzi profesjonalnie, z odpowiedzialnością, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na uzyskanych informacjach oraz dokonanej ich analizie i interpretacji zgodnie z posiadaną wiedzą zawodową.
podejmuje aktywność, która ma zapewnić mu rozwój zawodowy i dążenie do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania,
w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny,
dążąc do uzyskania obiektywizmu w podejmowanych decyzjach może korzystać z wymiany doświadczeń z innymi pracownikami oraz spotkań o charakterze superwizyjnym.
odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udziela wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

§5. Zasada jawności

Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
szanuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji, dochowując przy tym tajemnicy informacji chronionej prawem.

§6. Zasada neutralności i uczciwości

§7. Zasada odpowiedzialności

nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność placówki w której pracuje.
w kontaktach z klientami poradni, przedstawicielami innych instytucji oraz współpracownikami pracownik zachowuje się stosownie i uprzejmie. Stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowanie do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

IV. Zasady odpowiedzialności i konsekwencje naruszenia postanowień kodeksu etyki:

Pracownik poradni zobowiązany jest przestrzegać kodeksu etyki i kierować się jego zasadami.
Naruszenie przez pracownika poradni postanowień niniejszego kodeksu powoduje przewidziane prawem konsekwencje.
W przypadkach gdy prawo nie normuje konsekwencji zależności od wagi naruszonej zasady na mocy niniejszego kodeksu dyrektor placówki może:

DLA  DZIECI / UCZNIÓW:

 • Realizowanie autorskiego programu ,,Słyszę na medal’’ dla grup przedszkolnych. mgr Małgorzata Piróg, mgr Urszula Kiper
 • Badania przesiewowe ryzyka dysleksji w pierwszych klasach szkoły podstawowej. mgr Dorota Olejarska – Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Przesiewowe badania wzroku według programu WIDZĘ dla klas 1-3 szkoły podstawowej. mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska – Moskwiak
 • Terapia Biofeedback. mgr Beata Łaba, mgr Urszula Kiper

PROPONOWANE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, mgr Paulina Kaczor, mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka
 • Sztuka dobrej komunikacji i tolerancji dla odmienności – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych. mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Współpraca w grupie i komunikacja między uczniami – zajęcia dla uczniów klas VI- VIII. mgr Anna Śniegowska, mgr Beata Łaba
 • Wartości, wybory i postawy. Kształtowanie umiejętności dokonywania wartości przez uczniów. mgr Barbara Ullmann
 • Bezpieczni w sieci. mgr Barbara Ullmann
 • Lubię siebie- wzmacnianie poczucia własnej wartości. mgr Barbara Ullmann
 • Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Wstępna ocena skłonności zawodowych dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor
 • Integracja w grupie. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor
 • Komunikacja i współpraca w zespole klasowym. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE MA TERENIE PORADNI DLA DZIECI/UCZNIÓW PROWADZONE PO USTALENIU Z PROWADZĄCYMI (PO ZAPISANIU SIĘ WYMAGANEJ ILOŚCI OSÓB).

 

 • Trening zastępowania agresji. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Trening kreatywności. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Małgorzata Piróg
 • Trening pewności siebie. mgr Ewa Raróg, mgr Barbara Ullmann, mgr Monika Raróg ,mgr Agnieszka Kamińska,
 • Trening asertywności społecznych. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Małgorzata Piróg
 • Zajęcia integracyjne. mgr Małgorzata Piróg, mgr Monika Raróg
 • Zgodna współpraca i akceptacja w grupie rówieśniczej. mgr Małgorzata Piróg, mgr Monika Raróg
 • Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej. mgr Dorota Olejarska - Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Jak konstruktywnie radzić sobie z przeżywanymi stanami emocjonalnymi. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Bullying – porozmawiajmy o tym. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan, mgr Barbara Ullmann
 • Jak uczyć się efektywnie. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Efektywne uczenie się. mgr Ewa Raróg, mgr Agnieszka Kamińska
 • Ucz się inteligentnie. Skuteczne strategie uczenia się. mgr Dorota Olejarska - Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Przejmij kontrolę nad stresem. mgr Dorota Olejarska - Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Świat wirtualny – odpowiedzialne wybory warsztaty dla klas szkoły podstawowej, w ramach wsparcia edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral
 • W zgodzie z emocjami i światem wewnętrznym, warsztaty dla uczniów z klas VI – VIII i szkół ponadpodstawowych. mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral
 • Jak i gdzie szukać pomocy ? - zajęcia dla uczniów klas I-III. mgr Liliana Blok
 • Czy to już depresja? - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV - VIII. mgr Liliana Blok
 • Internet – szanse i zagrożenia. mgr Monika Krupa-Potoczny
 • Komunikacja interpersonalna - słuchać i słyszeć, mówić i rozumieć – trening skutecznej komunikacji dla dzieci i młodzieży - mgr Dominika Kondracka, mgr Katarzyna Parawa


DLA RODZICÓW:

Rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży proponujemy pomoc i wsparcie w realizowaniu trudnej roli rodzica. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w poradni:

- Terapia rodzin, konsultacje rodzinne
Terapia rodzin, to metoda terapeutyczna, której celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowaniu więzi między jej członkami.

Terapie rodzin i konsultacje rodzinne - mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska, mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg

- Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg

Grupa dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym- mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral

Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko – grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – mgr Małgorzata Piróg, mgr Katarzyna Parawa

Warsztaty, prelekcje, pogadanki
Na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć warsztatowych, prelekcji, pogadanek dla rodziców. Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na konkretne zapotrzebowanie społeczności szkolnej. W bieżącym roku szkolnym proponujemy pogadanki na następujące tematy:

 • Wspierający rodzic, wspiera dziecko. mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral
 • Profilaktyka ryzyka dysleksji rozwojowej. mgr Alicja Halejcio
 • Dziecko w sieci –rozsądne i bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Wspieranie dziecka w wyborze dalszej drogi kształcenia. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Rozmowy wspierające rodziców, szczególnie w nauce szkolnej. mgr Beata Łaba
 • Wartość emocji jako czynnika rozwijającego relację z dzieckiem. mgr Beata Łaba
 • Wspieranie rodziców w osiągnięciu bezpieczeństwa emocjonalnego i psychicznego dzieci. mgr Beata Łaba
 • Wartość czasu spędzanego z dzieckiem, jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach, dla rodziców dzieci szkół ponadpodstawowych. mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Jak wspierać mojego geniusza? - Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka zdolnego. mgr Barbara Ullmann
 • Jak wspierać dziecko w rozwoju-zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. mgr Liliana Blok
 • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na relacje z dzieckiem. mgr Barbara Ullmann
 • Moje dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej – co robić ? mgr Barbara Ullmann
 • Pogadanka związana z procesem wychowania. mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak wspomagać dziecko w prawidłowym rozwoju mowy i słuchu. mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak rozmawiać z dziećmi o stresie i jak sobie z nim radzić. mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska - Moskwiak
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego- Dobra relacja z dzieckiem jako podstawa prawidłowego rozwoju. mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska - Moskwiak
 • Jak pomóc dziecku w nowej rzeczywistości szkolnej? mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Depresja-Przyczyny ,objawy,sposoby pomocy. mgr Anna Boruta, mgr Aleksandra Pawlak
 • Cyberprzemoc-Dziecko-Nastolatek w sieci. mgr Anna Boruta, mgr Aleksandra Pawlak
 • Świat do góry nogami, kiedy podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć zaburzenia ze spektrum autyzmu – objawy, diagnostyka, terapia. mgr Dominika Kondracka, mgr Katarzyna Parawa

 

DLA NAUCZYCIELI


Realizujemy zadania profilaktyczne oraz wspieramy wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki. Proponujemy różne formy wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

- Badania przesiewowe ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

- Zajęcia warsztatowe w poradni, organizowane dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów:

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Sieć współpracy pedagogów szkół ponadpodstawowych. mgr Agnieszka Kamińska, mgr Anna Śniegowska

Sieć współpracy pedagogów specjalnych szkół podstawowych. mgr Ewa Raróg, mgr Agnieszka Kamińska

- Szkolenia rad pedagogicznych i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli:

 • Lęk – przyjaciel czy wróg? Jak radzić sobie w rzeczywistości szkolnej? mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Uczeń z chorobą rzadką w szkole i w przedszkolu. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci. mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Uczeń z ADHD, nadpobudliwością psychoruchową w klasie i w szkole. mgr Dorota Olejarska -Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Konsultacje z pedagogami po warsztatach. mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak przeciwdziałać agresji wśród uczniów? mgr Barbara Ullmann
 • Wspieranie uczniów w drodze rozwoju. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka
 • Depresja nastolatka- rozpoznanie objawów i działania wspierające. mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Nauczyciel i jego emocje- jak dbać o siebie. mgr Beata Łaba
 • Poznać, zrozumieć i uczyć dziecko ze spektrum autyzmu – mgr Katarzyna Parawa, mgr Dominika Kondracka

- Pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego:

 • Przygotowanie do wyboru zawodu - Pomoc w rozpoznawaniu skłonności i rozwoju umiejętności zawodowych uczniów klas 8 w tym uczniów z niepełnosprawnościami. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
  - Indywidualne porady i konsultacje udzielne stacjonarnie i zdalnie, dotyczące problemów edukacyjnych i wychowawczych w szerokim zakresie.

PROCEDURY WEWNĘTRZNE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA COVID-19 obowiązujące od 01 września 2020 roku

Podstawa prawna:
▪ Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374),
▪ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344),
▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 792),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1389),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1386),
▪ Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020r.  
▪ Rekomendacje dotyczące procedur działania poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 (MEN).


Cele procedur w zakresie zapobiegania COVID-19
- zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności poradni,
- ograniczenie kontaktów międzyludzkich na terenie poradni w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE PORADNI
POPRZEZ WDROŻENIE DZIAŁAŃ REORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH
I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI OGÓLNODOSTĘPNEJ

•    W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przy ustalaniu terminu wizyty w poradni rodzic, opiekun lub pełnoletni uczeń są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej. Dzieci mogą być przyprowadzane do poradni i z niej odbierane przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W dniu poprzedzającym wizytę w poradni, pracownik poradni przeprowadza telefonicznie z rodzicem, opiekunem bądź pełnoletnim uczniem wywiad w celu zapobiegania COVID-19. W dniu wizyty, przed wejściem na teren placówki rodzic podpisuje stosowne oświadczenie (załącznik Nr 1).
•    Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymywanie rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 metra. Dzieci i inne osoby z zewnątrz przyjmowane są w gabinetach, w których powierzchnia nie jest mniejsza niż 4 m2 na osobę.
Zajęcia, w których biorą udział więcej niż trzy osoby organizowane są w gabinetach o odpowiednim metrażu. Krzesła w poczekalni, przeznaczone dla oczekujących klientów, stoją w odpowiednich do rekomendowanych odległościach.
•    Praca w poradni odbywa się w systemie dwuzmianowym, w celu zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej na wypadek zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.
•    Pracownicy poradni przebywają w gabinetach i poruszają się w przestrzeni ogólnodostępnej tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Rekomenduje się przekazywanie niezbędnych w pracy informacji pomiędzy pracownikami telefonicznie lub mailowo, aby zminimalizować przemieszczanie się po placówce do niezbędnego minimum oraz niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.
•    Wobec pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi udokumentowanymi przez lekarza, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (godziny pracy na drugiej zmianie, kiedy klientów w poradni, ze względu na organizację pracy jest mniej, praca w gabinecie usytuowanym w oddaleniu od głównego traktu przemieszczania się klientów), a w przypadku pracowników administracji, w miarę możliwości praca zdalna.
•    Wizyty klientów są umawiane w sekretariacie na konkretną datę i godzinę. Klienci są informowani o tym, że na umówioną wizytę powinni stawić się nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układany jest w sekretariacie tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
•    Przy drzwiach wejściowych do poradni oraz na stronie internetowej poradni zamieszczona jest informacja o sposobie ustalania i odwoływania wizyt w poradni oraz sposobu komunikowania się z poradnią.
•    Przy wejściu do budynku poradni została zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
•    Przy wejściu na teren placówki znajduje się informacja o obowiązku zakrywania ust i nosa.
•    Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
•    Na terenie poradni jest obowiązek zakrywania ust i nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 4 roku życia i osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
•    W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 1,5 m odległości między sobą.
•    Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 1,5 metra.
•    Dziecko/uczeń pozostaje, w miarę możliwości, w gabinecie tylko z pracownikiem poradni, a rodzic, opiekun prawny oczekuje na zewnątrz. O godzinie zakończenia wizyty jest informowany przez pracownika poradni.
•    W gabinetach stosowane są środki ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy w postaci przegród izolacyjnych – ekranów ochronnych.
•    Z gabinetów są usunięte miękkie akcesoria.
•    Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
•    Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane przez pracownika. Pomieszczenia w poradni, w szczególności przeznaczone na pobyt ludzi, są regularnie wietrzone, adekwatnie do możliwości organizacyjnych i technicznych wentylacji lub klimatyzacji w placówce. Pracownik opuszczający miejsce pracy wietrzy gabinet przez otwarcie okna przez 15 minut.
•    Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów, o czym są informowani przez pracownika poradni w trakcie umawiania na wizytę.
•    Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika poradni.
•    Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych, oznaczonych koszy znajdujących się na korytarzu i w toaletach. W toaletach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek.
•    Pracownicy obsługi odpowiedzialni za sprzątanie placówki czyszczą i dezynfekują powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci: klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł co dwie godziny.
•    Toalety czyszczone są z użyciem środków chemicznych 4 razy dziennie przez pracowników zajmujących się sprzątaniem placówki.
•    Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi zapoznają się i ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle  przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby użytkownicy (pracownicy i uczniowie/dzieci) nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
•    W poradni prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w gabinetach, klawiatur, włączników (załącznik nr2).
•    Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet, które są oznaczone, jako toalety dla klientów. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

II.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY ZAKAŻENIA COVID-19.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PRACOWNIKA

•    Pracownicy pedagogiczni i obsługi poradni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdolności ruchowych, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp) nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
•    Dyrektor poradni na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, a także obowiązujących przepisów prawa.
•    W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor podejmuje decyzję o niezwłocznym odsunięciu pracownika od pracy i odesłaniu transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym, odizolowanym od innych osób, pomieszczeniu (gabinet numer 16).  
•    W przypadku, gdy nie ma możliwości skorzystania z odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, dyrektor wydziela miejsce, w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min. 2 m od pozostałych osób.
•    Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie klientów poradni w danym dniu, o odwołaniu wizyty klienci są powiadamiani telefonicznie przez sekretariat.
•    Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
•    Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, i zleca osobom z obsługi przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
•    Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Jarosławiu w celu ustalenia dalszego postępowania i wytycznych do organizacji pracy placówki tel. 662 505 160 lub 606 930 055; adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W godzinach 7.30 do 15.05 od poniedziałku do piątku dostępne są numery stacjonarne:
16 624 24 40, 16 624 24 41.
•    Dyrektor niezwłocznie wdraża dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U KLIENTA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

•    W przypadku stwierdzenia u klienta przed wejściem na teren poradni wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba ta nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.
•    Jeżeli w trakcie pracy pracownik poradni zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na  infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gab.nr 16) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z poradni (rekomendowany własny środek transportu).
•    Pracownik zgłasza ten incydent do dyrektora.
•    Dyrektor wraz z pracownikiem i obsługą ustala obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
•    Dyrektor zarządza przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
•    Dyrektor przy współpracy obsługi ustala listę pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik. Terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi przechowywany jest w miejscu niedostępnym dla osób postronnych w sekretariacie.
•    Dyrektor zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
•    Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Jarosławiu w celu ustalenia dalszego postępowania i wytycznych do organizacji pracy placówki tel. 662 505 160 lub 606 930 055; adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W godzinach 7.30 do 15.05 od poniedziałku do piątku dostępne są numery stacjonarne:
16 624 24 40, 16 624 24 41.
•    Dyrektor niezwłocznie wdraża dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.