W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu od dnia 1 października 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 12:00 odbywać się będzie Dyżur Interwencyjny  w ramach wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Zapraszamy szczególnie osoby znajdujące się trudnej sytuacji kryzysowej  wywołanej pandemią COVID - 19 ? i innymi wymagającymi wsparcia.

Bez konieczności wcześniejszego zapisu mogą Państwo przyjść osobiście bądź telefonicznie uzyskać poradę i wsparcie.

Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów,  nauczycieli, wychowawców.

☎️ (16) 621 41 78

Dziękuję ;-)

 

 

A A A

Dyrektor

mgr Ewa Szpitman - logopeda, oligofrenopedagog

 

Wicedyrektor

mgr Alina Gral – psycholog, studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończony kurs z zakresu socjoterapii oraz staż z terapii rodzin. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Liczne szkolenia i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi po przeżyciach traumatycznych z zaburzoną autoregulacją emocji. Zajmuje się diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi psychoedukacje i zajęcia grupowe z rodzicami, szkolenia nauczycieli oraz zajęcia integracyjno – adaptacyjne i warsztatowe z uczniami.

 

 


 

Pedagodzy

mgr Jadwiga Baran-Mazurkiewiczpedagog, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej, studia podyplomowe z zakresu nauczania początkowego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, kurs I stopnia terapii eeg biofeedback, kurs z zakresu andragogiki. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów ze specyficznymi lub niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

mgr Anna Boruta – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i kierunku: resocjalizacja. Ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych (przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się. Udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; porady i rozmowy wspierające na terenie poradni dla uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu; porady na terenie poradni w celu pomocy uczniom w określeniu własnych preferencji zawodowych i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; prowadzenie na terenie szkół zajęć aktywizujących do samodzielnego wyboru zawodu.

mgr Alicja Halejcio – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki społecznej i resocjalizacji. Podejmuje permanentnie różne formy doskonalenia. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci od urodzenia do 7 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozując dzieci z problemami rozwojowymi oraz wspomagając rodziców w ich działaniach. Od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczną w przedszkolach i szkołach. Wspólnie z psychoterapeutką mgr Joanną Starzecką prowadzi zajęcia warsztatowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Współpracuje z placówkami wychowania przedszkolnego.

mgr Beata Łaba –pedagog, absolwentka 5 letnich studiów w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia podyplomowe „Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna”, Oligofrenopedagogika. Kurs I i II stopnia w zakresie Terapii Biofeedback. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- uprawniona do prowadzenia wszystkich trzech części programu to jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez rywalizacji oraz Jak mówić do nastolatków…, jak słuchać…? Aktualnie w trakcie 4 letniego szkolenia w zakresie Psychoterapii Systemowej Rodzin.

mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Marii Grzegórzeckiej w Warszawie w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci słabowidzących, słabosłyszących i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się wspieraniem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny. Prowadzi badanie przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji oraz realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku.

mgr Aleksandra Skalska-Bajan – pedagog studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz podyplomowe studia z zakresu „Profilaktyki Społecznej i Prewencji Kryminalnej”. Obecnie uczestnik kursu kwalifikacyjnego "Trener grupowy treningu zastępowania agresji ART", który daje kompetencje do prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi, nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego. Członkiem zespołu do spraw profilaktyki oraz zespołu do spraw. ucznia zdolnego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi spotkania konsultacyjne dla rodziców oraz nauczycieli, prelekcje w ramach zebrań z rodzicami na terenie szkół, konsultacje na terenie szkoły lub Poradni. Prowadzi również zajęcia integracyjne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

mgr Barbara Ullmann- pedagog, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży – ich poziomu wiadomości, umiejętności, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych, czy też podnoszenia efektywności uczenia się. Organizuje również zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przejawiających trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji, udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom w realizacji przez nich zajęć dydaktycznych-wychowawczych i opiekuńczych.

Małgorzata Piróg - pedagog, surdopedagog, specjalista d.s. autyzmu, nauczyciel dyplomowany.

mgr Paulina Kaczor - pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kierunku Pedagogika społeczno - opiekuńcza oraz Krakowskiej Akademii kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia nauczycielskie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii ma Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym obszarem działalności jest badanie i diagnozowanie dzieci i młodzieży - ich wiadomości, umiejętności, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną, która nastawiona jest na pomoc dziecku, niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.


 

Psycholodzy

 

dr Barbara Czuba - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel mianowany

mgr Liliana Blok – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany. Doskonalenie zawodowe: Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, trzy części „ Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” uprawniające do samodzielnego prowadzenia tego typu zajęć, kursy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni prowadzi badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje terapeutyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach dyżuru interwencyjnego, współpracuje ze szkołami prowadząc szkoleniowe rady pedagogiczne (ukończone szkolenie w zakresie „Radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, „Metoda konstruktywnej konfrontacji”) i zajęcia warsztatowe z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

mgr Bożena Kołcun - psycholog, logopeda, terapeuta dysleksji rozwojowej. Absolwent UMCS w Lublinie w zakresie psychologii, podyplomowych studiów w zakresie surdologopedii i afazjologii oraz diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, diagnozą dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i mowy. Prowadzi terapię logopedyczną. Przeprowadza komputerowe badania słuchu.

mgr Agata Korzeń – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym obszar działalności stanowi badanie i diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych i indywidualnych potrzeb oraz ukierunkowanie jego rozwoju poprzez działania postdiagnostyczne. Podejmuje działania polegające na wspieraniu wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oraz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych, prelekcji i zajęć warsztatowych. Na terenie szkoły prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji. Realizuje multimedialny program przesiewowego badania wzroku ( I etap edukacyjny).

mgr Aleksandra Pawlak – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: przygotowania pedagogicznego prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Psychologii Transportu zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Systematycznie uczestniczy w innych krótszych formach doskonalących podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wśród ważniejszych znajdują się: „Szkolenie z zakresu metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego”, kurs kwalifikacyjny „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji” oraz kurs dla edukatorów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „ Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”, „Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, sprawiającymi trudności dydaktyczno-wychowawcze oraz doradztwem zawodowym. Uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

mgr Monika Raróg – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny w KUL oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia dla rodziców. Członek zespołu ds. ucznia zdolnego. W ramach współpracy ze szkołami prowadzi badania przesiewowe uczniów ryzyka dysleksji, zajęcia warsztatowe z uczniami, indywidualne porady i konsultacje, prelekcje dla rodziców oraz szkoleniowe rady pedagogiczne z nauczycielami

mgr Joanna Wysocka –Gałasiewicz – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, nauczyciel mianowany. Ukończyła kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie wypełniający standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada przygotowanie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji”. W trakcie uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym „Trener grupowy treningu zastępowania agresji ART", który pozwala na prowadzenie treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi, nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach doskonalących: z zakresu zaburzeń ADHD, autyzmu, FAS, specyficznych trudności w nauce, komunikacji. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztatowe zajęcia, współpracuje ze szkołami. Prowadzi konsultacje i rady pedagogiczne nauczycieli, prelekcje w ramach zebrań z rodzicami na terenie szkół, konsultacje dla rodziców na terenie szkoły lub poradni. Prowadzi badania przesiewowe i zajęcia warsztatowe z uczniami

mgr Anna Kołcun - psycholog, studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Posiada uprawnienia Psychomotoryka Empowermentu i EEGBiofeedback.


 

Psychoterapeuci

 

mgr Ewa Canert-Łąka – psychoterapeuta, absolwentka resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Superwizor akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt. Autorka programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla młodzieży i nauczycieli. Jedna z inicjatorek i przewodnicząca Rady Profilaktyki przy Staroście Powiatowym (2000 – 2009). Autorka publikacji z zakresu wychowania i psychoterapii oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych oraz konsultacje wychowawcze i szkolenia dla nauczycieli.

mgr Agnieszka Kamińska – psychoterapeuta, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Ukończyła 4 letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Krakowie atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychoterapię Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Diagnozuje dzieci z problemami edukacyjnymi oraz prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami wychowawczymi.

mgr Joanna Starzecka – pracuje z pasją. Swoje zawodowe działania w obszarze psychoterapii opiera na myśleniu psychodynamicznym. W 2005 roku uzyskała dyplom Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie kliniczne poszerzyła pracując kilka lat w Zespole Oddziału Dziennego SP ZOZ w Jarosławiu. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie superwizuje swoją pracę psychoterpeutyczną. Dyplom magisterski z zakresu pedagogiki uzyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

mgr Anna Śniegowska - prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami adaptacyjnymi, emocjonalno-społecznymi; diagnozuje trudności edukacyjne. Wspiera kompetencje rodzicielskie w sposób indywidualny i systemowy poprzez konsultacje i terapie rodzinne. Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi prowadząc konsultacje i warsztaty tematyczne dla nauczycieli.


 

Logopedzi

 

mgr Urszula Kiper - neurologopeda, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Podyplomowych studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Podyplomowe studia na Wyższej Szkole Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu - neurologopedia. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży.

mgr Agnieszka Starzecka - Huk - logopeda, nauczyciel kontraktowy

mgr Ewa Szpitman - logopeda, oligofrenopedagog


 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Barbara Malec – Główny Księgowy

Grażyna Wojtowicz – Specjalista

 


 

Sekretariat

Marzena Romanów      

Lidia Gral           

Renata Konopka

 


 

Pracownicy obsługi

 

Teresa Pilch

Anna Janisz-Buczek

Artur Marek

Kodeks Etyki pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu

W celu stanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu wypełniając swoje obowiązki oraz wspomagania ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, jak również informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu stanowi się, co następuje:

I. Zasady ogólne.

Ustanawia się Kodeks Etyki zawierający zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników PPP w Jarosławiu. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników poradni ze społecznością lokalną na rzecz której świadczy pomoc.

1. Pracownik Poradni ma świadomość służebnej roli je4dnostek samorządu terytorialnego wobec społeczności lokalnej,

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Poradni ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia społeczności lokalnej,
wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o placówce i jego organach oraz współtworzy wizerunek jednostek samorządu terytorialnego,
przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

II. Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników poradni przy wykonywaniu swoich obowiązków:

§1. Zasada praworządności

Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych poradni.
Pracownik dba, aby decyzje dotyczące praw i potrzeb podmiotów oraz klientów posiadały podstawę prawną, a ich treść merytoryczna była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,
podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
wie, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,
w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
jest lojalny wobec Poradni i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
Pracownik nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,
lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.
Pracownik działa uczciwie i rozsądnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyczno-moralnymi.
powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmować zadań przekraczających jego możliwości. W razie braku posiadania wystarczających kompetencji do zajęcia się daną sprawą, zgłasza ten fakt do dyrektora, bądź kieruje do instytucji właściwej.
indywidualne upomnienie dyrektora placówki.
upomnienie dyrektora placówki w o0becności wszystkich pracowników poradni.

§2. Zasada rzetelności

§3. Zasada bezstronności i bezinteresowności

Pracownik poradni w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,
w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§4. Zasada profesjonalizmu i obiektywizmu

Pracownik poradni zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw, do realizowanych przez siebie zadań podchodzi profesjonalnie, z odpowiedzialnością, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na uzyskanych informacjach oraz dokonanej ich analizie i interpretacji zgodnie z posiadaną wiedzą zawodową.
podejmuje aktywność, która ma zapewnić mu rozwój zawodowy i dążenie do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania,
w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny,
dążąc do uzyskania obiektywizmu w podejmowanych decyzjach może korzystać z wymiany doświadczeń z innymi pracownikami oraz spotkań o charakterze superwizyjnym.
odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udziela wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

§5. Zasada jawności

Pracownik poradni wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
szanuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji, dochowując przy tym tajemnicy informacji chronionej prawem.

§6. Zasada neutralności i uczciwości

§7. Zasada odpowiedzialności

nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność placówki w której pracuje.
w kontaktach z klientami poradni, przedstawicielami innych instytucji oraz współpracownikami pracownik zachowuje się stosownie i uprzejmie. Stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowanie do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

IV. Zasady odpowiedzialności i konsekwencje naruszenia postanowień kodeksu etyki:

Pracownik poradni zobowiązany jest przestrzegać kodeksu etyki i kierować się jego zasadami.
Naruszenie przez pracownika poradni postanowień niniejszego kodeksu powoduje przewidziane prawem konsekwencje.
W przypadkach gdy prawo nie normuje konsekwencji zależności od wagi naruszonej zasady na mocy niniejszego kodeksu dyrektor placówki może:

PROPOZYCJE FORM PRACY DLA KLIENTÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą realizować działania statutowe, a więc diagnozowanie, wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek. Poradnia udzieli pomocy i wsparcia dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Poradnia będzie odpowiadać na potrzeby płynące od naszych klientów indywidualnych, a także przedszkoli, szkół i placówek w ramach sieci współpracy. Oto nasze propozycje:

DLA  DZIECI / UCZNIÓW:


-    Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci zajmą się diagnozą dzieci i młodzieży z  zaburzeniami rozwojowymi  oraz trudnościami  edukacyjnymi,  emocjonalnymi  i  wychowawczymi. Zgłoszenia do poradni może dokonać rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Druki zgłoszeń znajdą państwo w zakładce druki do pobrania.
Na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia poradnia wydajemy, stosownie do problemu i potrzeb klientów, orzeczenie, opinię lub informację.

-    Udzielamy indywidualnych porad i konsultacji rodzicom, opiekunom prawnym, dzieciom/uczniom i nauczycielom (stacjonarnie i zdalnie) służąc pomocą w rozpoznaniu i rozwiązywaniu problemów.

-    W ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych proponujemy wykonanie badań przesiewowych w poradni lub w szkołach, na wniosek dyrektora szkoły, w zakresie:

Badania przesiewowe ryzyka dysleksji w oddziałach przedszkolnych i pierwszych klasach szkoły podstawowej                                                                             
Badania przesiewowe mowy   logopedzi  mgr Agnieszka Starzecka-Huk, mgr Urszula Kiper
Przesiewowe badania zmysłów słuchu, wzroku, i mowy   mgr Urszula Kiper, mgr Małgorzata Piróg                                  
Przesiewowe badania wzroku według programu WIDZĘ       mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska-Moskwiak

-    W poradni odbywają się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia warsztatowe:

Zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w nauce    mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Barbara Ullmann, mgr Paulina Kaczor, mgr Jadwiga Baran-Mazurkiewicz
Indywidualne zajęcia logopedyczne          mgr Ewa Szpitman, mgr Agnieszka Starzecka-Huk, mgr Urszula Kiper
Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów i dzieci mających różne problemy emocjonalne     mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Starzecka, mgr Ewa Canert – Łąka, mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska
Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem      mgr Małgorzata Piróg
Trening pewności siebie     mgr Barbara Ullmann, mgr Ewa Raróg
Terapia Biofeedback          mgr Beata Łaba
Terapia rodzin i konsultacje rodzinne      mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska, mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg
Trening słuchowy z elementami logarytmiki dla dzieci z przetwarzaniem słuchowym mgr Urszula Kiper, mgr Małgorzata Piróg

-   Zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek do współpracy. Proponujemy przeprowadzenie wśród dzieci i uczniów zajęć warsztatowych. Odpowiadamy na bieżące zapotrzebowanie, a jednocześnie przedstawiamy naszą ofertę w tym zakresie. Gotowe są scenariusze zajęć:

Kształtowanie postaw i wartości ułatwiających funkcjonowanie społeczne       mgr Agnieszka Kamińska
Zobacz jestem … nastolatek z depresją i zaburzeniami tożsamości w klasie    mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Starzecka
Sztuka dobrej komunikacji i tolerancji dla odmienności – zajęcia dla uczniów klas VIII i I klas szkół ponadpodstawowych   mgr Anna Śniegowska
Współpraca w grupie i komunikacja między uczniami – zajęcia dla szkół branżowych     mgr Anna Śniegowska
Wartości, wybory i postawy, kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów wartości przez uczniów     mgr Barbara Ullmann
Bezpieczni w sieci – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych        mgr Barbara Ullmann
Wartości w naszym życiu     mgr Barbara Ullmann
Rozumiem co czuję, rozumiem co czujesz. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII         mgr Paulina Kaczor
Co nas czeka w Intenecie – możliwości i zagrożenia - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych                                            mgr Paulina Kaczor
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych     mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Czy lubię siebie? Moje mocne i słabe strony - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych     mgr Paulina Kaczor
Lubię siebie – kształtowanie poczucia własnej wartości    mgr Barbara Ullmann
Poznanie własnych możliwości      mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Wartości i przestrzeń życiowa       mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Techniki zwiększające skuteczność uczenia się           mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Rozwijanie zasobów psychospołecznych przedszkolaków – popularyzacja domowych zasad ekranowych, samoregulacja       mgr Alicja Halejcio, mgr Joanna Starzecka
Lęk – przyjaciel czy wróg? Jak radzić sobie w rzeczywistości szkolnej      mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Jak konstruktywnie radzić sobie z przeżywanymi stanami emocjonalnymi    mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Bullying – porozmawiajmy o tym    mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Jak uczyć się efektywnie                mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej     mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Wysocka - Gałasiewicz


DLA RODZICÓW:

Rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży proponujemy pomoc i wsparcie w realizowaniu trudnej roli rodzica. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w poradni:

-    Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Program zajęć warsztatowych grupowych ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży. Rodzice chętni do wzięcia udziału w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie do sekretariatu poradni.

-    Terapia rodzin, konsultacje rodzinne   
Terapia rodzin, to metoda terapeutyczna, której celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowaniu więzi między jej członkami. Terapie rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska, mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg.

-    Warsztaty, prelekcje, pogadanki
Na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć warsztatowych, prelekcji, pogadanek dla rodziców. Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na konkretne zapotrzebowanie społeczności szkolnej. W bieżącym roku szkolnym proponujemy pogadanki na następujące tematy:

Wartość czasu spędzanego z dzieckiem, jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach     mgr Anna Śniegowska
Wybór dalszej ścieżki kształcenia – wsparcie dziecka w wyborze kierunku kształcenia    mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Dziecko w sieci – bezpieczne korzystanie z Internetu    mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta

Oprócz tego rodzice mogą zasięgnąć indywidualnych porad i skonsultować się stacjonarnie i zdalnie w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

DLA NAUCZYCIELI


Realizujemy zadania profilaktyczne oraz wspieramy wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki. Proponujemy różne formy wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

-    Badania przesiewowe ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

-    Zajęcia warsztatowe w poradni, organizowane dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów:

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych     mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Sieć współpracy pedagogów szkół ponadpodstawowych         mgr Ewa Łąka
Sieć współpracy logopedów (dla szkół podstawowych)     mgr Urszula Kiper, mgr Agnieszka Starzecka-Huk
Sieć współpracy nauczycieli szkół podstawowych o charakterze doradczym     mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz

-    Szkolenia rad pedagogicznych i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli:

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej      mgr Dorota Olejarska-Moskwiak mgr Agata Korzeń
Jak rozpoznać przejawy kreatywności uczniów, jak rozwijać twórczość    mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów – zajęcia warsztatowo-coachingowe dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych    mgr Anna Śniegowska
Wybór dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów         mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Dziecko w sieci – bezpieczne korzystanie z Internetu      mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej       mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz                   

-    Pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego:

Zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu dla uczniów klas VIII      mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Przygotowanie do wyboru zawodu – określ. skłonności zawodowych dla uczniów klas VII        mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta


-    Indywidualne porady i konsultacje udzielne stacjonarnie i zdalnie, dotyczące problemów edukacyjnych i wychowawczych w szerokim zakresie.

PROCEDURY WEWNĘTRZNE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA COVID-19 obowiązujące od 01 września 2020 roku

Podstawa prawna:
▪ Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374),
▪ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344),
▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 792),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1389),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1386),
▪ Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020r.  
▪ Rekomendacje dotyczące procedur działania poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 (MEN).


Cele procedur w zakresie zapobiegania COVID-19
- zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności poradni,
- ograniczenie kontaktów międzyludzkich na terenie poradni w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE PORADNI
POPRZEZ WDROŻENIE DZIAŁAŃ REORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH
I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI OGÓLNODOSTĘPNEJ

•    W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przy ustalaniu terminu wizyty w poradni rodzic, opiekun lub pełnoletni uczeń są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej. Dzieci mogą być przyprowadzane do poradni i z niej odbierane przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W dniu poprzedzającym wizytę w poradni, pracownik poradni przeprowadza telefonicznie z rodzicem, opiekunem bądź pełnoletnim uczniem wywiad w celu zapobiegania COVID-19. W dniu wizyty, przed wejściem na teren placówki rodzic podpisuje stosowne oświadczenie (załącznik Nr 1).
•    Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymywanie rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 metra. Dzieci i inne osoby z zewnątrz przyjmowane są w gabinetach, w których powierzchnia nie jest mniejsza niż 4 m2 na osobę.
Zajęcia, w których biorą udział więcej niż trzy osoby organizowane są w gabinetach o odpowiednim metrażu. Krzesła w poczekalni, przeznaczone dla oczekujących klientów, stoją w odpowiednich do rekomendowanych odległościach.
•    Praca w poradni odbywa się w systemie dwuzmianowym, w celu zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej na wypadek zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.
•    Pracownicy poradni przebywają w gabinetach i poruszają się w przestrzeni ogólnodostępnej tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Rekomenduje się przekazywanie niezbędnych w pracy informacji pomiędzy pracownikami telefonicznie lub mailowo, aby zminimalizować przemieszczanie się po placówce do niezbędnego minimum oraz niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.
•    Wobec pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi udokumentowanymi przez lekarza, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (godziny pracy na drugiej zmianie, kiedy klientów w poradni, ze względu na organizację pracy jest mniej, praca w gabinecie usytuowanym w oddaleniu od głównego traktu przemieszczania się klientów), a w przypadku pracowników administracji, w miarę możliwości praca zdalna.
•    Wizyty klientów są umawiane w sekretariacie na konkretną datę i godzinę. Klienci są informowani o tym, że na umówioną wizytę powinni stawić się nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układany jest w sekretariacie tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
•    Przy drzwiach wejściowych do poradni oraz na stronie internetowej poradni zamieszczona jest informacja o sposobie ustalania i odwoływania wizyt w poradni oraz sposobu komunikowania się z poradnią.
•    Przy wejściu do budynku poradni została zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
•    Przy wejściu na teren placówki znajduje się informacja o obowiązku zakrywania ust i nosa.
•    Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
•    Na terenie poradni jest obowiązek zakrywania ust i nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 4 roku życia i osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
•    W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 1,5 m odległości między sobą.
•    Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 1,5 metra.
•    Dziecko/uczeń pozostaje, w miarę możliwości, w gabinecie tylko z pracownikiem poradni, a rodzic, opiekun prawny oczekuje na zewnątrz. O godzinie zakończenia wizyty jest informowany przez pracownika poradni.
•    W gabinetach stosowane są środki ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy w postaci przegród izolacyjnych – ekranów ochronnych.
•    Z gabinetów są usunięte miękkie akcesoria.
•    Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
•    Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane przez pracownika. Pomieszczenia w poradni, w szczególności przeznaczone na pobyt ludzi, są regularnie wietrzone, adekwatnie do możliwości organizacyjnych i technicznych wentylacji lub klimatyzacji w placówce. Pracownik opuszczający miejsce pracy wietrzy gabinet przez otwarcie okna przez 15 minut.
•    Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów, o czym są informowani przez pracownika poradni w trakcie umawiania na wizytę.
•    Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika poradni.
•    Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych, oznaczonych koszy znajdujących się na korytarzu i w toaletach. W toaletach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek.
•    Pracownicy obsługi odpowiedzialni za sprzątanie placówki czyszczą i dezynfekują powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci: klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł co dwie godziny.
•    Toalety czyszczone są z użyciem środków chemicznych 4 razy dziennie przez pracowników zajmujących się sprzątaniem placówki.
•    Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi zapoznają się i ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle  przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby użytkownicy (pracownicy i uczniowie/dzieci) nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
•    W poradni prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w gabinetach, klawiatur, włączników (załącznik nr2).
•    Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet, które są oznaczone, jako toalety dla klientów. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

II.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY ZAKAŻENIA COVID-19.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PRACOWNIKA

•    Pracownicy pedagogiczni i obsługi poradni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdolności ruchowych, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp) nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
•    Dyrektor poradni na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, a także obowiązujących przepisów prawa.
•    W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor podejmuje decyzję o niezwłocznym odsunięciu pracownika od pracy i odesłaniu transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym, odizolowanym od innych osób, pomieszczeniu (gabinet numer 16).  
•    W przypadku, gdy nie ma możliwości skorzystania z odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, dyrektor wydziela miejsce, w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min. 2 m od pozostałych osób.
•    Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie klientów poradni w danym dniu, o odwołaniu wizyty klienci są powiadamiani telefonicznie przez sekretariat.
•    Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
•    Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, i zleca osobom z obsługi przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
•    Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Jarosławiu w celu ustalenia dalszego postępowania i wytycznych do organizacji pracy placówki tel. 662 505 160 lub 606 930 055; adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W godzinach 7.30 do 15.05 od poniedziałku do piątku dostępne są numery stacjonarne:
16 624 24 40, 16 624 24 41.
•    Dyrektor niezwłocznie wdraża dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U KLIENTA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

•    W przypadku stwierdzenia u klienta przed wejściem na teren poradni wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba ta nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.
•    Jeżeli w trakcie pracy pracownik poradni zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na  infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gab.nr 16) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z poradni (rekomendowany własny środek transportu).
•    Pracownik zgłasza ten incydent do dyrektora.
•    Dyrektor wraz z pracownikiem i obsługą ustala obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
•    Dyrektor zarządza przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
•    Dyrektor przy współpracy obsługi ustala listę pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik. Terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi przechowywany jest w miejscu niedostępnym dla osób postronnych w sekretariacie.
•    Dyrektor zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
•    Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Jarosławiu w celu ustalenia dalszego postępowania i wytycznych do organizacji pracy placówki tel. 662 505 160 lub 606 930 055; adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W godzinach 7.30 do 15.05 od poniedziałku do piątku dostępne są numery stacjonarne:
16 624 24 40, 16 624 24 41.
•    Dyrektor niezwłocznie wdraża dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.