W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu od dnia 1 października 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 12:00 odbywać się będzie Dyżur Interwencyjny  w ramach wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Zapraszamy szczególnie osoby znajdujące się trudnej sytuacji kryzysowej  wywołanej pandemią COVID - 19 ? i innymi wymagającymi wsparcia.

Bez konieczności wcześniejszego zapisu mogą Państwo przyjść osobiście bądź telefonicznie uzyskać poradę i wsparcie.

Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów,  nauczycieli, wychowawców.

☎️ (16) 621 41 78

Dziękuję ;-)

 

 

A A A

PROPOZYCJE FORM PRACY DLA KLIENTÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą realizować działania statutowe, a więc diagnozowanie, wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek. Poradnia udzieli pomocy i wsparcia dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Poradnia będzie odpowiadać na potrzeby płynące od naszych klientów indywidualnych, a także przedszkoli, szkół i placówek w ramach sieci współpracy. Oto nasze propozycje:

DLA  DZIECI / UCZNIÓW:


-    Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci zajmą się diagnozą dzieci i młodzieży z  zaburzeniami rozwojowymi  oraz trudnościami  edukacyjnymi,  emocjonalnymi  i  wychowawczymi. Zgłoszenia do poradni może dokonać rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Druki zgłoszeń znajdą państwo w zakładce druki do pobrania.
Na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia poradnia wydajemy, stosownie do problemu i potrzeb klientów, orzeczenie, opinię lub informację.

-    Udzielamy indywidualnych porad i konsultacji rodzicom, opiekunom prawnym, dzieciom/uczniom i nauczycielom (stacjonarnie i zdalnie) służąc pomocą w rozpoznaniu i rozwiązywaniu problemów.

-    W ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych proponujemy wykonanie badań przesiewowych w poradni lub w szkołach, na wniosek dyrektora szkoły, w zakresie:

Badania przesiewowe ryzyka dysleksji w oddziałach przedszkolnych i pierwszych klasach szkoły podstawowej                                                                             
Badania przesiewowe mowy   logopedzi  mgr Agnieszka Starzecka-Huk, mgr Urszula Kiper
Przesiewowe badania zmysłów słuchu, wzroku, i mowy   mgr Urszula Kiper, mgr Małgorzata Piróg                                  
Przesiewowe badania wzroku według programu WIDZĘ       mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska-Moskwiak

-    W poradni odbywają się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia warsztatowe:

Zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w nauce    mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Barbara Ullmann, mgr Paulina Kaczor, mgr Jadwiga Baran-Mazurkiewicz
Indywidualne zajęcia logopedyczne          mgr Ewa Szpitman, mgr Agnieszka Starzecka-Huk, mgr Urszula Kiper
Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów i dzieci mających różne problemy emocjonalne     mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Starzecka, mgr Ewa Canert – Łąka, mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska
Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem      mgr Małgorzata Piróg
Trening pewności siebie     mgr Barbara Ullmann, mgr Ewa Raróg
Terapia Biofeedback          mgr Beata Łaba
Terapia rodzin i konsultacje rodzinne      mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska, mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg
Trening słuchowy z elementami logarytmiki dla dzieci z przetwarzaniem słuchowym mgr Urszula Kiper, mgr Małgorzata Piróg

-   Zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek do współpracy. Proponujemy przeprowadzenie wśród dzieci i uczniów zajęć warsztatowych. Odpowiadamy na bieżące zapotrzebowanie, a jednocześnie przedstawiamy naszą ofertę w tym zakresie. Gotowe są scenariusze zajęć:

Kształtowanie postaw i wartości ułatwiających funkcjonowanie społeczne       mgr Agnieszka Kamińska
Zobacz jestem … nastolatek z depresją i zaburzeniami tożsamości w klasie    mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Starzecka
Sztuka dobrej komunikacji i tolerancji dla odmienności – zajęcia dla uczniów klas VIII i I klas szkół ponadpodstawowych   mgr Anna Śniegowska
Współpraca w grupie i komunikacja między uczniami – zajęcia dla szkół branżowych     mgr Anna Śniegowska
Wartości, wybory i postawy, kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów wartości przez uczniów     mgr Barbara Ullmann
Bezpieczni w sieci – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych        mgr Barbara Ullmann
Wartości w naszym życiu     mgr Barbara Ullmann
Rozumiem co czuję, rozumiem co czujesz. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII         mgr Paulina Kaczor
Co nas czeka w Intenecie – możliwości i zagrożenia - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych                                            mgr Paulina Kaczor
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych     mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Czy lubię siebie? Moje mocne i słabe strony - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych     mgr Paulina Kaczor
Lubię siebie – kształtowanie poczucia własnej wartości    mgr Barbara Ullmann
Poznanie własnych możliwości      mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Wartości i przestrzeń życiowa       mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Techniki zwiększające skuteczność uczenia się           mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Rozwijanie zasobów psychospołecznych przedszkolaków – popularyzacja domowych zasad ekranowych, samoregulacja       mgr Alicja Halejcio, mgr Joanna Starzecka
Lęk – przyjaciel czy wróg? Jak radzić sobie w rzeczywistości szkolnej      mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Jak konstruktywnie radzić sobie z przeżywanymi stanami emocjonalnymi    mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Bullying – porozmawiajmy o tym    mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Jak uczyć się efektywnie                mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej     mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Wysocka - Gałasiewicz


DLA RODZICÓW:

Rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży proponujemy pomoc i wsparcie w realizowaniu trudnej roli rodzica. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w poradni:

-    Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Program zajęć warsztatowych grupowych ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży. Rodzice chętni do wzięcia udziału w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie do sekretariatu poradni.

-    Terapia rodzin, konsultacje rodzinne   
Terapia rodzin, to metoda terapeutyczna, której celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowaniu więzi między jej członkami. Terapie rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska, mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg.

-    Warsztaty, prelekcje, pogadanki
Na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć warsztatowych, prelekcji, pogadanek dla rodziców. Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na konkretne zapotrzebowanie społeczności szkolnej. W bieżącym roku szkolnym proponujemy pogadanki na następujące tematy:

Wartość czasu spędzanego z dzieckiem, jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach     mgr Anna Śniegowska
Wybór dalszej ścieżki kształcenia – wsparcie dziecka w wyborze kierunku kształcenia    mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Dziecko w sieci – bezpieczne korzystanie z Internetu    mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta

Oprócz tego rodzice mogą zasięgnąć indywidualnych porad i skonsultować się stacjonarnie i zdalnie w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

DLA NAUCZYCIELI


Realizujemy zadania profilaktyczne oraz wspieramy wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki. Proponujemy różne formy wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

-    Badania przesiewowe ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

-    Zajęcia warsztatowe w poradni, organizowane dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów:

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych     mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Sieć współpracy pedagogów szkół ponadpodstawowych         mgr Ewa Łąka
Sieć współpracy logopedów (dla szkół podstawowych)     mgr Urszula Kiper, mgr Agnieszka Starzecka-Huk
Sieć współpracy nauczycieli szkół podstawowych o charakterze doradczym     mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz

-    Szkolenia rad pedagogicznych i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli:

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej      mgr Dorota Olejarska-Moskwiak mgr Agata Korzeń
Jak rozpoznać przejawy kreatywności uczniów, jak rozwijać twórczość    mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów – zajęcia warsztatowo-coachingowe dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych    mgr Anna Śniegowska
Wybór dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów         mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Dziecko w sieci – bezpieczne korzystanie z Internetu      mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej       mgr Agnieszka Kamińska, mgr Joanna Wysocka – Gałasiewicz                   

-    Pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego:

Zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu dla uczniów klas VIII      mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
Przygotowanie do wyboru zawodu – określ. skłonności zawodowych dla uczniów klas VII        mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta


-    Indywidualne porady i konsultacje udzielne stacjonarnie i zdalnie, dotyczące problemów edukacyjnych i wychowawczych w szerokim zakresie.