• Misja
    Misja

    „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

    Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

    Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

PROCEDURY WEWNĘTRZNE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA COVID-19 obowiązujące od 01 września 2020 roku

Podstawa prawna:
▪ Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374),
▪ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.),
▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344),
▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 792),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1389),
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1386),
▪ Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020r.  
▪ Rekomendacje dotyczące procedur działania poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 (MEN).


Cele procedur w zakresie zapobiegania COVID-19
- zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności poradni,
- ograniczenie kontaktów międzyludzkich na terenie poradni w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE PORADNI
POPRZEZ WDROŻENIE DZIAŁAŃ REORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH
I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI OGÓLNODOSTĘPNEJ

•    W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przy ustalaniu terminu wizyty w poradni rodzic, opiekun lub pełnoletni uczeń są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej. Dzieci mogą być przyprowadzane do poradni i z niej odbierane przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W dniu poprzedzającym wizytę w poradni, pracownik poradni przeprowadza telefonicznie z rodzicem, opiekunem bądź pełnoletnim uczniem wywiad w celu zapobiegania COVID-19. W dniu wizyty, przed wejściem na teren placówki rodzic podpisuje stosowne oświadczenie (załącznik Nr 1).
•    Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymywanie rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 metra. Dzieci i inne osoby z zewnątrz przyjmowane są w gabinetach, w których powierzchnia nie jest mniejsza niż 4 m2 na osobę.
Zajęcia, w których biorą udział więcej niż trzy osoby organizowane są w gabinetach o odpowiednim metrażu. Krzesła w poczekalni, przeznaczone dla oczekujących klientów, stoją w odpowiednich do rekomendowanych odległościach.
•    Praca w poradni odbywa się w systemie dwuzmianowym, w celu zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej na wypadek zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.
•    Pracownicy poradni przebywają w gabinetach i poruszają się w przestrzeni ogólnodostępnej tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Rekomenduje się przekazywanie niezbędnych w pracy informacji pomiędzy pracownikami telefonicznie lub mailowo, aby zminimalizować przemieszczanie się po placówce do niezbędnego minimum oraz niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.
•    Wobec pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi udokumentowanymi przez lekarza, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (godziny pracy na drugiej zmianie, kiedy klientów w poradni, ze względu na organizację pracy jest mniej, praca w gabinecie usytuowanym w oddaleniu od głównego traktu przemieszczania się klientów), a w przypadku pracowników administracji, w miarę możliwości praca zdalna.
•    Wizyty klientów są umawiane w sekretariacie na konkretną datę i godzinę. Klienci są informowani o tym, że na umówioną wizytę powinni stawić się nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układany jest w sekretariacie tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
•    Przy drzwiach wejściowych do poradni oraz na stronie internetowej poradni zamieszczona jest informacja o sposobie ustalania i odwoływania wizyt w poradni oraz sposobu komunikowania się z poradnią.
•    Przy wejściu do budynku poradni została zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
•    Przy wejściu na teren placówki znajduje się informacja o obowiązku zakrywania ust i nosa.
•    Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
•    Na terenie poradni jest obowiązek zakrywania ust i nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 4 roku życia i osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
•    W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 1,5 m odległości między sobą.
•    Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 1,5 metra.
•    Dziecko/uczeń pozostaje, w miarę możliwości, w gabinecie tylko z pracownikiem poradni, a rodzic, opiekun prawny oczekuje na zewnątrz. O godzinie zakończenia wizyty jest informowany przez pracownika poradni.
•    W gabinetach stosowane są środki ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy w postaci przegród izolacyjnych – ekranów ochronnych.
•    Z gabinetów są usunięte miękkie akcesoria.
•    Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
•    Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane przez pracownika. Pomieszczenia w poradni, w szczególności przeznaczone na pobyt ludzi, są regularnie wietrzone, adekwatnie do możliwości organizacyjnych i technicznych wentylacji lub klimatyzacji w placówce. Pracownik opuszczający miejsce pracy wietrzy gabinet przez otwarcie okna przez 15 minut.
•    Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów, o czym są informowani przez pracownika poradni w trakcie umawiania na wizytę.
•    Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika poradni.
•    Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych, oznaczonych koszy znajdujących się na korytarzu i w toaletach. W toaletach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek.
•    Pracownicy obsługi odpowiedzialni za sprzątanie placówki czyszczą i dezynfekują powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci: klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł co dwie godziny.
•    Toalety czyszczone są z użyciem środków chemicznych 4 razy dziennie przez pracowników zajmujących się sprzątaniem placówki.
•    Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi zapoznają się i ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle  przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby użytkownicy (pracownicy i uczniowie/dzieci) nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
•    W poradni prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w gabinetach, klawiatur, włączników (załącznik nr2).
•    Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet, które są oznaczone, jako toalety dla klientów. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

II.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY ZAKAŻENIA COVID-19.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PRACOWNIKA

•    Pracownicy pedagogiczni i obsługi poradni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdolności ruchowych, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp) nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
•    Dyrektor poradni na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, a także obowiązujących przepisów prawa.
•    W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor podejmuje decyzję o niezwłocznym odsunięciu pracownika od pracy i odesłaniu transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym, odizolowanym od innych osób, pomieszczeniu (gabinet numer 16).  
•    W przypadku, gdy nie ma możliwości skorzystania z odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, dyrektor wydziela miejsce, w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min. 2 m od pozostałych osób.
•    Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie klientów poradni w danym dniu, o odwołaniu wizyty klienci są powiadamiani telefonicznie przez sekretariat.
•    Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
•    Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, i zleca osobom z obsługi przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
•    Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Jarosławiu w celu ustalenia dalszego postępowania i wytycznych do organizacji pracy placówki tel. 662 505 160 lub 606 930 055; adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W godzinach 7.30 do 15.05 od poniedziałku do piątku dostępne są numery stacjonarne:
16 624 24 40, 16 624 24 41.
•    Dyrektor niezwłocznie wdraża dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U KLIENTA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

•    W przypadku stwierdzenia u klienta przed wejściem na teren poradni wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba ta nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.
•    Jeżeli w trakcie pracy pracownik poradni zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na  infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gab.nr 16) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z poradni (rekomendowany własny środek transportu).
•    Pracownik zgłasza ten incydent do dyrektora.
•    Dyrektor wraz z pracownikiem i obsługą ustala obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
•    Dyrektor zarządza przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
•    Dyrektor przy współpracy obsługi ustala listę pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik. Terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi przechowywany jest w miejscu niedostępnym dla osób postronnych w sekretariacie.
•    Dyrektor zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
•    Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Jarosławiu w celu ustalenia dalszego postępowania i wytycznych do organizacji pracy placówki tel. 662 505 160 lub 606 930 055; adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W godzinach 7.30 do 15.05 od poniedziałku do piątku dostępne są numery stacjonarne:
16 624 24 40, 16 624 24 41.
•    Dyrektor niezwłocznie wdraża dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.