Spis treści

 

Dzisiaj podejmujemy następujące formy pomocowe:

Formy pomocy bezpośredniej udzielanej dzieciom i młodzieży:

• rozmowy wspierające – ukierunkowane na udzielenie wsparcia emocjonalnego,


13

mgr Marta Grzywna logopeda, neurologopeda podczas zajęć logopedycznych.

rozmowy psychoedukacyjne z uczniami dyslektycznymi ukierunkowane na rozwój umiejętności w nauce,
• badania przesiewowe dzieci 6-letnich prowadzane na terenie przedszkoli i szkół powiatu jarosławskiego. Celem badań jest ukierunkowanie stymulacji bądź korekcji nieprawidłowo rozwijających się funkcji, aby w przyszłości uniknąć problemów szkolnych,
• badania przesiewowe ryzyka dysleksji uczniów klas I szkół podstawowych będące podstawą kwalifikacji dzieci z deficytami rozwojowymi do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na terenie szkół. Ponadto rodzice badanych dzieci otrzymują wskazówki odnośnie pomocy dziecku w domu,
• zajęcia warsztatowe odpowiadające na potrzeby uczniów o tematyce:
„Jak się uczyć",
„Komunikacja interpersonalna",
„Integracja w grupie - podstawowe wiadomości o asertywności",
„Jak radzić sobie ze stresem",
„Sposoby rozładowania agresji, itp."
Są one realizowane, według autorskich scenariuszy, na terenie szkół.

14

mgr J. Baran – Mazurkiewicz prowadzi zajęcia z indywidualnej terapii pedagogicznej.


• interwencja kryzysowa - szybka pomoc w obliczu krytycznych wydarzeń życiowych, której celem jest powstrzymanie dalszego rozwoju zaburzeń i skrócenie czasu trwania sytuacji trudnej,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe dla dzieci szkół podstawowych mają na celu doskonalenie funkcji percepcyjno – motorycznych poprzez specjalistyczne ćwiczenia,
• terapia pedagogiczna – prowadzona w formie indywidualnej i grupowej. Obejmuje dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się. Celem tej formy pomocy jest wspomaganie rozwoju, wyrównywanie braków w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz wzmacnianie czynników emocjonalno- motywacyjnych. W trakcie zajęć korzysta się m.in. z edukacyjnych programów komputerowych,
• terapia logopedyczna - skierowana jest do dzieci i młodzieży z zaburzeniami i wadami mowy. W zależności od rodzaju, głębokości zaburzenia oraz potrzeb indywidualnych dziecka prowadzona jest grupowa lub indywidualna forma terapii. Rodzic towarzysząc w terapii uczy się od logopedy jak ćwiczyć z dzieckiem w domu. Na terenie poradni funkcjonuje m.in. grupa dla uczniów jąkających się,
• terapia rodzin – w ujęciu systemowym polega na pomocy w rozwiązaniu istniejących problemów w kontekście rodzinnym. Celem terapii jest dokonanie zmian we wzorach relacji rodzinnych,
• psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia Gestalt – zalecana jest dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy doznają cierpienia psychicznego z różnych przyczyn. Leczenie może przyjąć formę indywidualnej krótkoterminowej lub długoterminowej relacji,
• zajęcia aktywizujące wybór zawodu obejmują uczniów III klas gimnazjum, rozpoznawane są zdolności i zainteresowania na podstawie, których uczniowie mogą dokonać wyboru dalszego kształcenia,
• program multimedialny „Widzę", „Słyszę". Od 2001 roku poradnia uczestniczy w ogólnopolskim programie badań przesiewowych dzieci z dysfunkcjami wzroku i słuchu pod patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Do chwili obecnej badaniami słuchu objęto 700 dzieci w wieku szkolnym i 250 dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach badań wzroku przebadano 700 dzieci. Celem badań było wykrycie dotychczas niezdiagnozowanych zaburzeń słuchu i wzroku oraz ich leczenie,
• spotkania edukacyjno – warsztatowe z młodzieżą ponadgimnazjalną oczekującą na badania diagnostyczne w kierunku dysleksji,
• porady bez badań – dotyczące rozwiązania indywidualnych problemów zgłaszanych przez klientów,
• interwencje w szkole w sprawach uczniów z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi, społeczno – adaptacyjnymi, wychowawczymi,

 15

mgr Anna Boruta, mgr Aleksandra Pawlak, mgr Beata Łaba, mgr Ewa Raróg podczas konsultacji z dyrektorem.


• grupowa praca z dzieckiem zdolnym rozwijająca twórcze myślenie

 

Formy pomocy bezpośredniej udzielane rodzicom:


• prelekcje – przekazywanie najnowszej wiedzy sprzyjającej wspomaganiu wychowawczej roli rodziny, prowadzone są zgodnie z diagnozą oczekiwań i programem rozwoju placówki,
• porady bez badań – doraźna pomoc w rozeznaniu problemu i ukierunkowanie na skuteczne działanie,
• psychoedukacja – są to cykliczne rozmowy indywidualne dotyczące problematyki dziecka i rodziny. Celem jest towarzyszenie rodzicowi w samodzielnej pracy z dzieckiem w domu. Wpływa to na efektywność podejmowanych działań oraz wzmacnia relację dziecko- rodzic i poczucie kompetencji rodzica,

16

Rodzice korzystają z informacji zamieszczonych na tablicach edukacyjnych.

• zajęcia warsztatowe – dotyczące problemów edukacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych – to realizowanie programów, które zakładają uświadomienie i refleksję nad procesem wychowawczym oraz uczą alternatywnych metod wychowawczych np.: program: „Szkoła dla rodziców",
• grupy wsparcia – dla rodziców dzieci dyslektycznych, nadpobudliwych psychoruchowo – ADHD, z trudnościami adaptacyjnymi – uczą umiejętności wychowawczych i dają rodzicom wsparcie emocjonalne,
• dni konsultacji dla rodziców na terenie placówek (poza poradnią) - umożliwiają rodzicom łatwiejszy kontakt ze specjalistą w celu uzyskania porady,
• spotkania psychoedukacyjne z elementami warsztatu – mają na celu ukierunkowanie rodzica do odpowiedniej pracy z dzieckiem,
• instruktaże do ukierunkowania pomocy w domu dziecku z trudnościami w nauce.

 

Formy pomocy bezpośredniej dla nauczycieli i wychowawców:


• szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, wykłady - tematyka wynika z zapotrzebowania szkół i priorytetów poradni w danym roku szkolnym,
• indywidualne konsultacje z dyrektorami, nauczycielami szkół i przedszkoli, pedagogami, wychowawcami,
• grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych,

17

Szkolenie z nauczycielami
SP Nr 11 - Zajęcia warsztatowe prowadzi
mgr Halina Sadowska – Lenar

• instruktaże, pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów pracy korekcyjno - kompensacyjnej, wspomaganie procesu kształcenia się, pomoc w opracowaniu narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych w zakresie ryzyka dysleksji,
• treningi interpersonalne i umiejętności wychowawczych.
     Wzrastająca liczba osób zgłaszających się do poradni z powodu trudności w czytaniu i pisaniu oraz zainteresowanie naszych klientów problematyką dysleksji rozwojowej skłoniło dyrektora placówki do podjęcia działań zmierzających do wypracowania strategii pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom w tym zakresie. Ogromna liczba uczniów zgłaszających się na badanie diagnostyczne w kierunku dysleksji, znacznie przekraczała możliwości szybkiego rozpoznania i udzielenia specjalistycznej pomocy przez pracowników.

Pracownicy poradni 18
 
pracują nad projektem 
programu profilaktycznego
- od lewej:
mgr A. Drozd,
mgr L. Blok,
mgr A. Halejcio,
mgr H. Sadowska – Lenar,
mgr A. Sobczak

 

     

W związku z powyższym został powołany zespół, którego celem było podjęcie działań w ramach szeroko rozumianej profilaktyki i intensyfikacji form psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli. Zespół pracowników pod kierunkiem koordynatora opracował:
• scenariusz spotkań edukacyjnych z młodzieżą lub rodzicami oczekującymi na badania diagnostyczne,
• niezbędne wymagania przed przystąpieniem do procesu diagnostycznego przez ucznia z objawami dysleksji,
• pisemny instruktaż do pracy samokształceniowej pt. „Drogi uczniu",

19

Pracownicy podczas zajęć warsztatowych.


• biuletyn informacyjny „Dysleksja rozwojowa", poradnik dla nauczycieli,

• informator dla rodziców i nauczycieli dotyczący dysleksji rozwojowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu wszechstronnie wspiera uczniów ze specyficznym trudnościami w nauce poprzez:
• spotkania edukacyjne z rodzicami lub uczniami oczekującymi na badania diagnostyczne- „Teoretyczne i praktyczne problemy związane z dysleksją rozwojową – jak pracować nad poprawną pisownią",
• grupę wsparcia dla rodziców dzieci dyslektycznych – prowadzona w formie cyklicznych zajęć warsztatowych mających na celu poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności wychowawczych oraz udzielenie wsparcia emocjonalnego,

20

Rodzice podczas zajęć grupy wsparcia.


• zajęcia grupowe „Wspomaganie w rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce czytania i pisania", oparte o autorski program terapeutyczny obejmujący różne grupy wiekowe i ich rodziców. Na bazie doświadczeń opracowano „Zeszyt ćwiczeń dla uczniów z dysleksją w starszym wieku szkolnym", otrzymał on pozytywną recenzję Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego w Krakowie,
• indywidualną terapię pedagogiczną oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne stymulujące rozwój zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych,

21

mgr A. Boruta – prowadzi badanie pedagogiczne.


• badania przesiewowe dzieci sześcioletnich i klas I szkół podstawowych, mające na celu rozpoznanie zaburzeń i ukierunkowanie stymulacji rozwoju funkcji zaangażowanych w proces czytania i pisania,
• szkoleniowe Rady Pedagogiczne z nauczycielami nt.: „Uczeń dyslektyczny w szkole - objawy i formy pomocy",
• indywidualne konsultacje udzielane zainteresowanym nauczycielom,
• prelekcje z rodzicami prowadzone na terenie szkół i przedszkoli.

    Zespół zajmuje się również stałą wymianą doświadczeń, doskonaleniem narzędzi badawczych i wdrażaniem nowych testów i sprawdzianów. Opracowywane są także pisemne materiały szkoleniowo – informacyjne dla nauczycieli i rodziców. W wyniku podejmowanych działań znacznie skrócił się czas oczekiwania na badania diagnostyczne. Pracownicy poradni systematycznie aktualizują swoją wiedzę poprzez udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. 

   Analiza historii poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego pokazuje, że przechodziło ono przez różne etapy rozwoju, napotykało na wiele ograniczeń i przeszkód, były okresy martwoty i dynamizmu. Jednak potrzeby i trudności dzieci i młodzieży były siłą wyzwalającą zmiany i pokonującą problemy blokujące procesy rozwoju obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych.

    Zadania poradni w tym zakresie przechodziły przeobrażenia, co wiązało się z naturalnym rytmem rozwoju społecznego, nauki, szkolnictwa, edukacji i wychowania. Jednym z zadań, które od początku było obecne w statucie była profilaktyka. Rozumiana najpierw w aspekcie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Dopiero później zmiany społeczno – ekonomiczne, niosąc za sobą nowe oczekiwania wobec poradni, spowodowały zaakcentowanie myśli i projektów związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych.
    W naszej poradni dynamiczne zmiany w zakresie profilaktyki, które bazowały na wcześniejszych dyskusjach, inicjatywach indywidualnych, diagnozie, obserwacji i analizach współpracy ze szkołami, nastąpiły po roku 1999. Jednocześnie niektórzy pracownicy podjęli specjalistyczne szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień, które zdecydowanie wpływały na profesjonalizm ofert.
Świadomość niskiej skuteczności działań izolowanych i sporadycznych zainicjowała proces budowania systemu profilaktyki dostosowanego do potrzeb środowiska lokalnego. Podjęty proces trwa do chwili obecnej i obejmuje wiele środowisk działających na rzecz dziecka i rodziny.
    Pierwszym etapem była diagnoza stanu zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży naszego powiatu. Badaniami objęto 461 uczniów I klas gimnazjum i klas maturalnych. Analiza wyników ankiety pokazała, że problem jest, i na dodatek przekroczył stan krytyczny. Wyniki ankiet były porównywalne z wynikami innych badań przeprowadzanych przez różne instytucje na terenie całego kraju. Ponadto diagnoza pokazała, że zagrożenie inicjacją alkoholową przesuwa się z populacji uczniów I klas szkoły ponadpodstawowej na I klasy gimnazjum. Wyniki zmobilizowały do działań zintegrowanych z innymi środowiskami. Wtedy pojawiła się koncepcja tworzenia płaszczyzny porozumienia i współpracy różnych instytucji w sprawie działań profilaktycznych, obejmujących swym zasięgiem powiat jarosławski. Poparcie ówczesnego starosty pomogło w sfinalizowaniu pomysłu.

22

I Powiatowa Konferencja - „Alkohol, narkotyki – droga donikąd" /marzec 2000/.

    29 marca 2000 roku odbyła się I Powiatowa Konferencja na temat profilaktyki uzależnień pod hasłem „Alkohol, narkotyki – droga donikąd". Pod patronatem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarosławiu i Starostwa Powiatu Jarosławskiego przedstawiciele różnych środowisk wypracowali powiatową strategię profilaktyki uzależnień. W ramach strategii powołano Powiatową Radę Profilaktyki koordynującą działalność zapobiegania nieakceptowanym zachowaniom wśród młodzieży powiatu. Wynikiem prac Rady było między innymi przygotowanie oferty edukacyjnej dla nauczycieli powiatu jarosławskiego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z KP Policji w Jarosławiu w wielu placówkach na terenie powiatu. Zaowocowało to podjęciem inicjatyw w obszarze profilaktyki przez dyrektorów i nauczycieli we własnych szkołach.

23

Uczestnicy I Powiatowej Konferencji - „Alkohol, narkotyki – droga donikąd" /marzec 2000/.

   Wydarzenie, jakim była konferencja uruchomiło potencjał twórczy oraz podziałało mobilizująco na środowisko. Powstał lokalny program profilaktyki uzależnień oparty o aktywizowanie lokalnej społeczności i stwarzający możliwość działania wszystkim jego członkom. Przy profilaktyce spotkali się przedstawiciele oświaty, samorządu, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, Kościoła Katolickiego, Zarządu Miasta, Policji, Sądu, Służby Zdrowia. Zaproszono 150 osób.
Z inicjatywy pracowników poradni po konferencji utworzono Jarosławskie Towarzystwo Profilaktyczne. Ponadto Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna opracowała autorski program profilaktyczny dla uczniów klas gimnazjalnych. Autorzy programu nakierowali swoje oddziaływania na kształcenie odpowiednich umiejętności psychologicznych i kompetencji społecznych, umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji, zmianę postaw oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat uzależnień. Na realizację programu poradnia otrzymała grant z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualnie powyższy program został rozbudowany o pracę z nauczycielami i rodzicami i będzie wdrażany zgodnie z potrzebami szkół. Te prężne i skuteczne, jak wynika z ewaluacji, działania znacznie wpłynęły na poprawę wizerunku poradni w środowisku. Jednocześnie spowodowały wzrost oczekiwań wobec pracowników, stworzyły zapotrzebowanie na nowe formy w ramach profilaktyki zachowań nieakceptowanych społecznie.
    Aktualnie działania obejmują dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli. Są to m.in. warsztaty, psychoedukacja, prelekcje, terapia indywidualna i grupowa. Zapobieganie pozwala na wcześniejszą diagnozę problemu, szybszą interwencję w system rodzinny, który może uruchamiać własne mechanizmy radzenia sobie z problemem bądź skorzystania z wypracowanych metod i form pomocy w sytuacji kryzysowej.
    Poradnictwo zmieniało się na przestrzeni mijających lat. Oferty i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyznaczany był przez oczekiwania i potrzeby klientów, jak również zgodny z zadaniami określanymi przez akty prawa oświatowego. Czynnikami determinującymi różnorodność form pomocy były przemiany społeczne, wzrastająca świadomość odbiorców naszych usług oraz stopień zagrożenia powodujący np. bezradność systemu rodzinnego czy szkolnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problematyce pracownicy podejmowali różne formy doskonalenia zawodowego m.in. terapia psychopedagogiczna, psychoterapia Gestalt i psychodynamiczna, socjoterapia, psychoterapia dziecka i rodziny, studium rodziny, systemowa terapia rodzin, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, logopedia, neurologopedia i surdologopedia, oligofrenopedagogika, usprawnianie dziecka ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, diagnoza i terapia dzieci dyslektycznych.

24

Od prawej mgr J. Starzecka i mgr M. Raróg podczas wręczania aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. /Starostwo Powiatowe 2001/.

    Analizując porównawczo sprawozdania statystyczne za rok szkolny 1992/1993 i 2004/2005 stwierdzić należy, że zdecydowanie przez te lata wzrastała ilość korzystających z usług klientów, a także liczba etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W 1993 roku było zatrudnionych 13 pracowników pedagogicznych, aktualnie jest ich 23.
   W przeliczeniu na jednego pracownika pedagogicznego w 1993 roku przypadało 138 badanych, a w 2005 roku 214. W 1993 roku wydano 124 orzeczeń, 368 opinii a aktualnie 206 orzeczeń i 773 opinie.
W roku 1993 głównym obszarem pomocy była diagnoza, natomiast bezpośrednie formy pomocy nie były tak różnorodne. Można tu wymienić terapię rodzin, terapię logopedyczną, prelekcje dla rodziców i nauczycieli oraz pogadanki dla dzieci, młodzieży. Sukcesywnie ilość i różnorodność form pomocy zwiększała się. Oprócz wyżej wymienionych są realizowane: rozmowy wspierające, psychoterapia Gestalt i psychodynamiczna, zajęcia warsztatowe, indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna, badania przesiewowe, program multimedialny „Widzę", „Słyszę", grupy wsparcia, szkoleniowe rady pedagogiczne. Ponadto podejmujemy działania w sprawach dzieci i ich rodzin z instytucjami poza oświatowymi np. gminne ośrodki pomocy społecznej, sąd, świetlice środowiskowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy poradni współpracują ze środkami społecznego przekazu, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami.
   Pracy sprzyjają warunki lokalowe oraz wyposażenie w narzędzia diagnostyczne, specjalistyczną literaturę, pomoce do terapii. Pierwszy komputer mieliśmy w 1998 roku, a dzisiaj wszystkie gabinety wyposażone są w nowoczesną technologię komputerową.

25

mgr Genowefa Pirożek oraz mgr Alicja Halejcio
podczas obserwacji dziecka.

Efektom pracy poradni sprzyja atmosfera i klimat panujący wśród pracowników. Pani dyrektor bardzo dba o integrację zespołu, którym kieruje, jest inicjatorem nie tylko rozwoju merytorycznego placówki ale także różnych form wspólnego spędzania czasu wolnego.

26 27 28
 Spotkanie w plenerze Radawa 1999r.
Pracownicy poradni, spotkanie urodzinowe /2003/
Pracownicy poradni spotkanie wigilijne.

 

Wyjeżdżamy do miejsc umożliwiających odpoczynek i bycie razem.
Uczestniczymy w ważnych osobistych wydarzeniach, wspieramy w trudnych momentach, dzielimy wzajemną radość, organizujemy uroczyste spotkania okazjonalne.
To sprzyja, że chętnie podejmujemy wspólne działania dla rozwoju poradni.

    Kadra poradni to 23 pracowników pedagogicznych i 8 administracyjno – obsługowych. Od 1 marca 1990 roku poradnią kieruje pani mgr Lucyna Paulo. Strategiczne planowanie oraz myślenie perspektywiczne pani dyrektor połączone
z osobistym zaangażowaniem w sprawy poradnictwa, pomagają w rozwiązywaniu problemów, sprzyjają rozwojowi poradni, lepszej jakości i skuteczności pracy.
W sposób specjalistyczny i fachowy zawsze udziela konsultacji i pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych. Jest kreatywna we współpracy z pracownikami podczas opracowywania i tworzenia nowatorskich form pracy. Wśród pracowników cieszy się autorytetem i zaufaniem. Jest animatorem stałego motywowania pracowników do doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. Dzisiaj w poradni pracuje 10 pedagogów, 2 logopedów, 9 psychologów i 2 psychoterapeutów. 18 pracowników ukończyło studia podyplomowe, uzyskując tym samym wyższe kwalifikacje i umiejętności. Kilka osób ukończyło studia podyplomowe w dwóch lub trzech specjalnościach. Pracownicy ustawicznie doskonalą umiejętności kontaktu z klientem i pomocy terapeutycznej.

29

Obrady Zespołu Orzekającego od prawej: lek. med. Wanda Baran, mgr A. Korzeń,
mgr D. Olejarska – Moskwiak, mgr M. Grzywna i dyrektor mgr L. Paulo /2006/

    Normą wśród kadry poradnianej jest permanentny udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i innych formach doskonalących. Specjalistyczna pomoc wymaga dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Szczególną rolę i znaczenie w doskonaleniu warsztatu pracy spełnia system wewnątrzporadnianego doskonalenia. Wiele spotkań szkoleniowych poświęcono na wprowadzanie nowych narzędzi diagnostycznych i umiejętności interpretacyjnych. Wykorzystuje się wiedzę i umiejętności różnych pracowników prowadząc także formy superwizyjne. Wzajemna wymiana doświadczeń pozwala na wieloaspektowe podejście do problemów i bardziej optymalne ich rozwiązywanie. Ponadto stanowi formę wsparcia w bardzo trudnej i odpowiedzialnej pracy. Wszyscy pracownicy starają się realizować swoją misję w sposób rzetelny i profesjonalny.

30

Dyrektor Lucyna Paulo odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ich praca jest doceniana w środowisku. Świadczą o tym otrzymywane nagrody Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Jarosławskiego i Dyrektora Poradni oraz liczne podziękowania od dyrektorów szkół i placówek.

31

mgr H .Sadowska – Lenar odbiera medal KEN z rąk wojewody podkarpackiego Jana Kurpa /2004/


    Historia poradni w Jarosławiu związana jest ściśle ze zmianami społecznymi jakie dokonywały się w Polsce w ciągu ostatnich 40 lat.
    Punktem zwrotnym wyznaczającym rolę poradni w środowisku lokalnym był rok 1993 kiedy Poradnia Wychowawczo–Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną. Zmiany te pociągnęły za sobą reorganizację zadań i funkcji poradni.
    Wzrastająca liczba klientów, różnorodność problematyki oraz zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc warunkowały konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego oraz poszerzania oferty w zakresie pomocy bezpośredniej.
  Zmiana bazy lokalowej, zatrudnianie większej ilości specjalistów oraz korzystanie z technologii komputerowej sprzyjają jakości i efektywności pracy.

32

Pracownicy poradni podczas doskonalenia umiejętności informatycznych.

    Oczekiwania i potrzeby naszych klientów stawiają przed nami coraz to nowe wyzwania. Każdy rok przynosi nowe problemy, które czekają na rozwiązania. Jesteśmy gotowi i otwarci na spełnianie rosnących oczekiwań i mierzenie się z coraz trudniejszymi zadaniami. Czujemy się potrzebni naszej lokalnej społeczności.

33

Pracownicy administracyjni z dyrektorem poradni /marzec 2006/