Spis treści

 

Jarosławska poradnia dawniej i dzisiaj

Był koniec roku 1965. W kraju w niektórych regionach funkcjonowały już poradnie wychowawczo – zawodowe. W Rzeszowie działała Okręgowa Poradnia koordynująca pracę tego typu placówek w województwie. 1 stycznia 1966 roku Inspektor Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jarosławiu powołał na stanowisko kierownika poradni panią mgr Genowefę Kostkę. Datę tę przyjmuje się jako początek funkcjonowania poradni w Jarosławiu.
Sukcesywnie zwiększała się liczba pracowników, od kadry jednoosobowej w roku 1966, do sześciu osób w 1978 roku. Aktualnie w poradni zatrudnionych jest 23 pracowników pedagogicznych.

kadra

Kadra pedagogiczna poradni i pracownicy administracyjno – obsługowi. /marzec 2006/.

Poradnia kilkakrotnie zmieniała lokal. Pierwszą siedzibą poradni była Szkoła Podstawowa nr 2. Kilka lat funkcjonowała w Szkole Podstawowej nr 11, a w latach 1977- 1996 w kamienicy Sztorcha. Od lutego 1996 do chwili obecnej poradnia działa w budynku przy ul. Poniatowskiego 63.

 

3

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 11 – pierwsza siedziba poradni.


W latach od 1966 – 1996 roku poradnia funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych: mała liczba pomieszczeń, ciasne i słabo oświetlone przechodnie gabinety. Warunki te nie spełniały w żadnym zakresie wymogów pracy diagnostycznej i doradczej, nie stwarzały także możliwości do pracy terapeutycznej i profilaktycznej.
Pracownicy starali się zapewnić optymalne warunki pracy organizując w dużym stopniu badania w terenie. Pracę w formie pogadanek, prelekcji i szkoleniowych rad pedagogicznych organizowano także na terenie szkół. 

 

4

Kamienica przy ul. Słowackiego 34 – miejsce  funkcjonowania poradni w latach 1977-1996.


Praca diagnostyczna była w tym okresie trudna ze względu na ubogi warsztat diagnostyczny. Pracownicy tworzyli własny warsztat pracy opracowując i zdobywając różnymi sposobami dostępne narzędzia diagnostyczne. W środowisku szkolnym pracownicy wyróżniali się dużą liczbą prowadzonych szkoleń i prelekcji. Stale podnosili własne kwalifikacje i umiejętności, co było i jest niezbędne w udzielaniu profesjonalnej pomocy. Już od lat 70. i 80. pracownicy poradni postrzegani byli jako dobrze wykształcona grupa zawodowa, w związku z czym powierzano im prowadzenie konferencji szkoleniowo – metodycznych, wykładów i ćwiczeń na kursach terapii pedagogicznej dla nauczycieli. W tym też okresie poradnia została wylosowana do przeprowadzenia badań standaryzacyjnych testu „Skala Zachowania Przystosowawczego" J. Kostrzewskiego, za które została wyróżniona przez autora testu za rzetelność i terminowość wykonanych badań. Placówka brała również udział w badaniach standaryzacyjnych testu inteligencji WISC-R, wykorzystywanego do chwili obecnej.
Opiekę merytoryczną i administracyjną sprawowała w tamtym czasie Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa Nr 2 w Przemyślu. Pełniła ona funkcję nadzorującą, szkoleniową i doradczą.
Mimo trudnych warunków pracy w zespole panowała dobra atmosfera i towarzyszyła nadzieja na zmianę.

Znaczący wpływ na wielkie zaangażowanie zespołu w pracę miała ówczesna pani dyrektor mgr Genowefa Kostka, która pełniła tę funkcję przez 24 lata.

5

mgr Genowefa Kostka dyrektor poradni w latach 1966 – 1990.

Jako dyrektor i diagnosta obdarzona była intuicją i mądrością życiową. W relacjach z ludźmi kierowała się zaufaniem. Zasługuje na miano prekursora i organizatora poradnictwa w Jarosławiu. 1 marca 1990 roku rozpoczyna się kolejny etap historii poradni. W związku z rezygnacją z funkcji mgr Genowefy Kostki dyrektorem poradni zostaje mgr Lucyna Paulo i pełni ją do chwili obecnej. Początek lat 90. w związku z zachodzącymi przemianami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi warunkował inne spojrzenie i rolę poradni nie negując dobrych wcześniejszych doświadczeń.
Na podstawie Decyzji nr 129 Kuratora Oświaty w Przemyślu wydanej w dniu 28 września 1993 roku przekształcono Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

6

Aktualna siedziba poradni.

Zakres zadań i funkcji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej podlegał ciągłym zmianom. Działalność diagnostyczno – orzecznicza, która od zawsze wpisana była w zakres zadań poradni, systematycznie poszerza się o różnorodność form pomocy
indywidualnej i grupowej.

7
 
Klienci poradni w oczekiwaniu na przyjęcie.

 Rozszerzył się także zakres pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i rodzicami. Wzrasta aktywność pracowników poradni w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, udziału w formach dokształcających i doskonalących. Pracownicy stają się bardziej otwarci na potrzeby środowiska.

8

mgr Anna Sobczak prowadzi badanie pedagogiczne.

Następnym ważnym wydarzeniem w historii poradni była zmiana dotychczasowej siedziby. Od lutego 1996 roku poradnia funkcjonuje w nowym lokalu co zmieniło w sposób zasadniczy warunki pracy. Było to możliwe dzięki usilnym staraniom i zdolnościom menedżerskim pani dyrektor Lucyny Paulo oraz wielkiemu zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb ówczesnej pani Kurator Oświaty w Przemyślu Zofii Wojciechowskiej. Nowe warunki pracy wyzwoliły wśród pracowników potencjał twórczy, optymizm, energię do nowych inicjatyw i pomysłów.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku – w ramach reformy systemu oświaty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu stała się jednostką organizacyjną Powiatu Jarosławskiego.

9

Pani Naczelnik mgr Zofia Wojciechowska często nas odwiedza aby wesprzeć w codziennej rzeczywistości.


W całym kraju pojawiły się obawy co do pozycji i roli poradni w systemie samorządowym. Nie dotyczyły one jednak naszej placówki. Istotne wsparcie i rozumienie specyfiki pracy poradni ze strony starostwa przyczyniało się do podnoszenia jej pozycji w środowisku i sukcesywnie doskonaliło warunki pracy.

10

Starosta Powiatu mgr Tomasz Oronowicz podczas kolejnej wizyty w poradni.

Stała współpraca dyrektora mgr Lucyny Paulo ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu przynosiła wymierne efekty i stanowiła bazę dla rozwoju merytorycznego placówki. Ponadto pracownicy poradni byli przygotowani i świadomi oczekiwań ze strony środowiska lokalnego oraz otwarci i gotowi do podjęcia działań zgodnych z jego potrzebami. Wspólnie podejmowano ważne inicjatywy dla środowiska lokalnego, zorganizowano m.in. I Powiatową Konferencję „Alkohol, narkotyki – droga donikąd" oraz Powiatową Konferencję „O równość szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powiatu jarosławskiego". To tylko niektóre przykłady wspólnych działań w ramach profilaktyki środowiskowej.

11

Wicestarosta Janusz Kołakowski w rozmowie z dyrektorem poradni.

     Nowe regulacje prawne, które pojawiły się od stycznia 2001 roku eliminują skierowania wychowawcze ze szkół, pozostawiając jedynie rodzicom możliwość podejmowania decyzji o skorzystaniu z pomocy specjalistów.
Zmiany te zwiększyły motywację rodziców do korzystania z usług poradni i stworzyły lepsze warunki do współdziałania z rodziną. Pogłębiły współpracę poradni i szkoły na rzecz konkretnego dziecka.
W 2001 roku decyzją Kuratora Oświaty w Rzeszowie poradnia została wyznaczona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. Wiązało się to z koniecznością podejmowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego oraz współpracy z placówkami służby zdrowia, związkami i stowarzyszeniami, które udzielają pomocy dzieciom niepełnosprawnym, a także zakupem niezbędnych metod diagnostycznych.
Dynamiczne przeobrażenia w oczekiwaniach społecznych zdecydowanie wpływały na poszerzanie oferty usług pomocowych. Poza działalnością diagnostyczną, która w wielu przypadkach wyznacza kierunek dalszego działania, w znacznym stopniu poszerzono zakres form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

12

mgr Lucyna Paulo podczas zajęć terapeutycznych.